Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: VRM legt Plattelands TV boete op van 750 euro.

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (11 september 2019, 17u-23u), waaronder PlattelandsTV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Power en PK’ uitgezonden. Het programma bestaat uit verschillende rubrieken en wordt onderbroken door een reclameblok. Aan het begin en het einde van het programma wordt een PP-logo getoond.

In de rubriek ‘Werktuig in de kijker’ worden twee ploegmachines van ‘New Holland’ uitvoering in beeld gebracht en besproken. De rubriek duurt 5 minuten en 14 seconden. In de rubriek ‘In De Smeerput’ worden verschillende gereedschapsmaterialen van ‘FACOM’ getoond en besproken in een decor van deze onderneming. De rubriek duurt 7 minuten.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet, is het toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten. Deze programma’s moeten wel voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet.

Het logo voor productplaatsing wordt weliswaar getoond aan het begin en het einde van het programma, maar wordt niet getoond wanneer het programma na onderbreking voor reclame wordt hervat.

De VRM is van oordeel dat het gebruik van de commerciële communicatie voor beide merken veel verder gaat dan de toegelaten voorwaarden voor het gebruik van productplaatsing. Het programma spoort volgens de VRM rechtstreeks aan tot de aankoop van de goederen van beide merken, dit in het bijzonder door de producten specifiek aan te prijzen. Daarnaast is de aandacht voor de producten totaal en dus overmatig.

PlattelandsTV erkent dat de regels van het Mediadecreet niet correct werden toegepast bij de onderzochte uitzending.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het feit dat PlattelandsTV reeds eerder voor gelijkaardige inbreuken werd gesanctioneerde.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Plattelands TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 27 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek