Inbreuk door VZW Atlantis Music - regularisatieperiode 31 maart 2020

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM ontving een klacht (4 juni 2019) van VZW Noordwestrand tegen VZW Atlantis Music. De klacht heeft betrekking op de erkenning van Atlantis Music als lokale radio-omroeporganisatie voor het frequentiepakket 19 Asse 106.4 FM, Dilbeek 105.9 FM en Gooik 103.9 FM.

Volgens de aanklager was op radiozender ‘Pajot1’ van Atlantis Music enkel non-stop muziek te horen en zond Atlantis Music niet uit het volgens het programma en de aanvraag waarvoor zij werd erkend. De klagende partij was van oordeel dat hierdoor het erkenningsbesluit en de -voorwaarden manifest werden geschonden.

Bij beslissing 2019-029 van 8 juli 2019 heeft de algemene kamer van de VRM de klacht van VZW Noordwestrand ontvankelijk en gegrond verklaard.
Er werd bij Atlantis Music een inbreuk vastgesteld op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. Atlantis Music werd in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 31 augustus 2019 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van beslissing 2019-029 registreerde de onderzoekscel van de VRM de uitzendingen van Pajot1 tijdens de dagprogramma (8u44-19u06) op 18 september 2019. 

Vaststellingen door de onderzoekscel

In de journaals is geen regionale berichtgeving opgenomen en evenmin worden specifieke regionale journaals uitgezonden.

De totale lokale en regionale inbreng en specifieke info voor het verzorgingsgebied blijft volgens de onderzoekscel beperkt tot een handvol minuten per dag en is louter gebaseerd op de melding van activiteiten door luisteraars. Er zijn geen andere redactionele regionale bijdragen vanwege een eigen redactie.

De onderzoekscel wijst op de kennisgeving van Atlantis Music van 9 juli 2019, waarmee zij aan de VRM een wijziging van programmering van Pajot1 ten opzichte van het oorspronkelijke erkenningsdossier heeft gemeld. Volgens de onderzoekscel verschilt deze gewijzigde programmatie van het eerste programmaschema door een algemeen karakter, waarin weinig concreet wordt gemaakt hoe het ene programma zich onderscheidt van het andere. De onderzoekscel meent dat uit deze kennisgeving kan worden opgemaakt dat Atlantis Music de facto volledig afstapt van de oorspronkelijk aangekondigde interactiviteit met de luisteraar (gesprekken, live-interviews, telefonische interviews, spelletjes, jarigen, …). Het oorspronkelijk regionaal sterk informatief aspect binnen de programmatie wordt wel nog behouden.

Volgens de onderzoekscel blijkt uit het luisteronderzoek dat er (minstens op weekdagen) tijdens de dagprogrammatie slecht sprake is van een sterk verwaterd regionaal informatief residu, dat daarenboven volledig gebaseerd is op de inbreng van verenigingen of organisaties in het zendgebied, en niet op bijdragen van de eigen regionale nieuwsredactie.

Uit de onderzochte uitzendingen blijkt bijgevolg dat Atlantis Music het programma- en informatieaanbod, voorgesteld in het erkenningsdossier, zoals gewijzigd en ter kennis gebracht van de VRM, nog steeds niet aanbiedt. 

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich voor de volledige duur van hun erkenning houden aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145 van het Mediadecreet.

Via een kennisgeving aan de VRM kunnen lokale radio-omroeporganisaties wel wijzigingen aanbrengen aan de gegevens uit de ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van verschillende aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 146, § 1, van het Mediadecreet. Bij decreet van 29 juni 2018 werd hierbij evenwel een ‘wachtperiode’ van twee volledige kalenderjaren ingevoerd wat wijzigingen aan het muziekprofiel, de thematische invulling en het programma-aanbod of het doelgroepengericht programma-aanbod betreft (artikel 146, § 2, tweede lid, van het Mediadecreet).

Lokale radio-omroeporganisaties  moeten zich dus gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, de ingediende offerte en de aanvullende kwalificatiecriteria houden, tenzij ze – waar toegestaan en met inachtneming veen wachtperiode – via kennisgeving aan de VRM hieraan wijzigingen aanbrengen.

Bij VRM-beslissing 2019-029 (8 juli 2019) werd bij Atlantis Music reeds een inbreuk vastgesteld op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. Het oorspronkelijke erkenningsdossier en de erkenningsvoorwaarden werden niet nageleefd door Atlantis Music, die zelf toegaf tijdelijk gestopt te zijn met “gepresenteerde en regionaal inhoudelijk gestoffeerde programma’s”. Atlantis Music kreeg tot 31 augustus 2019 de tijd om de toestand te regulariseren.

Op 9 juli 2019 heeft Atlantis Music een kennisgeving van wijziging van de programmering van Pajot1 gedaan bij de VRM. Op 16 juli 2019 heeft de administratie van de VRM de goede ontvangst van de kennisgeving tot wijziging van de programmering van Pajot1 bevestigd.

Inzonderheid het punt ‘de invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied’ voldoet niet aan het erkenningsdossier. Hoewel na wijziging werd afgestapt van regiojournaals, is regionaal nieuws ook voor het overige vrijwel volledig afwezig. Tijdens de onderzochte periode worden korte aankondigingen van 13 verschillende streekactiviteiten uitgezonden (op basis van informatie van luisteraars en/of door een eigen redactie verzameld) en elk uur een journaal met nationaal en internationaal nieuws. Dit kan bezwaarlijk beschouwd worden als een ‘constant vlakbij’ nieuws-aanpak met “regelmatige pers- en nieuwsberichten die als interview, item of ‘extra-nieuwsflash’ een plaats krijgen in de programma’s”. Aandacht voor “thema’s die het dagelijks leven in het zendgebied kleur geven”, zoals gemeentepolitiek, gerechtelijke zaken, openbare werken en lifestyle, ontbreekt volkomen. Dat de journaals op andere dagen wel regionaal nieuws zouden bevatten en op zaterdag steeds een live-infoprogramma met ruime aandacht voor de regio wordt uitgezonden, zoals Atlantis Music aanvoert, kan vastgestelde tekortkomingen in geen geval compenseren.

Atlantis Music begaat bijgevolg nog steeds een inbreuk op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. De schending van het erkenningsdossier en de erkenningsvoorwaarden blijft bijgevolg voortduren. Atlantis Music heeft bijgevolg nagelaten, in opvolging van de ingebrekestelling bij VRM-beslissing 2019-029, de toestand te regulariseren.

Teneinde Atlantis Music alsnog de kans te bieden om aan alle voorschriften te voldoen en zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het erkenningsdossier wordt zij opnieuw in gebreke gesteld. De toestand moet uiterlijk op 31 maart 2020 geregulariseerd zijn door aan alle voorschriften te voldoen.

Partij 1:
VZW Noordwestrand
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 februari 2020
Beslissingsnummer:
2019-040
Type procedure:
Klacht