Boete van 500 euro voor inbreuken bij sponsorvermeldingen en een waarschuwing voor het ontbreken van het PP-logo voor Ring TV

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (30 maart 2019, 16u-19u), waaronder Ring TV.

Tijdens de onderzochte periode worden twee sponsorboodschappen uitgezonden waarbij sponsoridentificaties ontbreken en de kijker onvoldoende gewezen wordt op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. De VRM is bovendien van oordeel dat één van deze sponsorvermeldingen verder gaat dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap of baseline, doordat ze rechtstreeks aanspoort om naar actiedagen te komen. Bijgevolg begaat Ring TV inbreuken op artikel 91, eerste lid, 2° en 3°, van het Mediadecreet.

Ook wordt tijdens de onderzochte periode het programma ‘Ring TV Kok 2019’ uitgezonden, waarin duidelijk productplaatsing aanwezig is. Ring TV toont echter geen PP-logo bij het begin en aan het einde van het programma en begaat bijgevolg ook een inbreuk op de voorwaarden die gelden voor programma’s met productplaatsing (artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet).  

De VRM besluit om Ring TV voor de inbreuken op het Mediadecreet met betrekking tot sponsorboodschappen een administratieve geldboete van 500 euro te geven, aangezien het om ernstige inbreuken gaat. Voor het ontbreken van het PP-logo geeft de VRM aan Ring TV een waarschuwing en houdt hierbij rekening met het gegeven dat de voorbije jaren geen gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld bij de omroeporganisatie. 

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW regionale televisie Vlaams-Brabant - Halle - Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 augustus 2019
Beslissingsnummer:
2019/023
Type procedure:
Beslissing