Boete van 2.500 euro voor Studio 100 TV: niet conforme sponsorvermeldingen

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (3 augustus 2019, 08u-20u), waaronder Studio 100 TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt meermaals een aankondigingsspot uitgezonden. Gedurende de hele spot komt het logo van Ijsboerke duidelijk leesbaar in beeld.

Eveneens wordt meermaals een sponsorboodschap voor KBC uitgezonden. In de spot zit ook een vermelding van een gratis geschenk bij aankoop van de dienst (“Spaar of beleg voor je kind bij KBC en krijg een Bumba-badcape cadeau.”).

Sponsorvermeldingen mogen niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie. De boodschap moet zich beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid.  De VRM dient steeds in concreto te beoordelen of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, wat volgens het Mediadecreet verboden is.

In beide gevallen besluit de VRM dat niet voldaan is aan de geldende regelgeving. In beide gevallen wordt de kijker rechtstreeks aangespoord tot aankoop. De sponsorvermelding doet meer dan het louter geven van meer bekendheid aan de naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van de uitzendingen. Anderzijds kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat tijdens de onderzochte periode meerdere inbreuken werden begaan, die meermaals zijn uitgezonden. Bovendien is Studio 100 TV gericht op kinderen. Beide sponsors maken daar gebruik van.

De VRM besluit een boete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91 van het Mediadecreet gaat als volgt:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst Gesponsorde programma’s of teletekstpagina’s worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Studio 100 TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 november 2019
Beslissingsnummer:
2019-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek