Waarschuwing voor PlattelandsTV

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (28 juni 2018, 17u-23u), waaronder PlattelandsTV.

Tijdens de onderzochte periode wordt bij de programma’s ‘De vier seizoenen van Meise’ en ‘Natuur & Beleving’ een sponsorvermelding vier maal uitgezonden. Deze sponsorvermelding bevat door het duidelijke visuele gebruik van het woord “NIEUW” een specifiek promotioneel element dat aanzet tot consumptie.

Bovendien wordt het woord “NIEUW” in dit geval in beeld gebracht in combinatie met de woorden “NATUURLIJK EN DOELTREFFEND”, waarmee de sponsor evenzeer meer doet dan louter bekendheid geven aan zijn product. Deze woorden houden minstens een positieve, aanprijzende verwijzing in naar de eigenschappen en de werking van het betrokken product.

PlattelandsTV betwist de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM niet en erkent dat zij in de fout is gegaan.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat dergelijke inbreuken voor het eerst worden vastgesteld bij PlattelandsTV, die bovendien heeft aangegeven bijkomende inspanningen te leveren, opdat de geldende mediaregelgeving zou worden gerespecteerd.

De VRM besluit een waarschuwing uit te spreken voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Plattelands TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 november 2018
Beslissingsnummer:
2018-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek