Tijdelijke zendvergunning MCE Outside niet toegekend

MCE Outside vroeg bij de VRM een tijdelijke zendvergunning aan voor een testuitzending. De aanvrager wil  hiermee een noodsysteem voor festivalradio in DAB+ testen.

Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie bepaalt in artikel 193, § 2, dat de VRM uitsluitend zendvergunningen mag toekennen aan lineaire omroeporganisaties (in FM) of etheromroepnetwerken (in digitale vorm, zoals DAB(+)). Naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën kan de VRM echter ook een tijdelijke zendvergunning uitreiken voor de duur van het evenement.

Aangaande het gebruik van digitale frequenties, waarop de voorliggende aanvraag betrekking heeft, bepaalt artikel 201, § 2, van het Mediadecreet dat de Vlaamse Regering een frequentieplan opstelt en goedkeurt en eveneens het aantal frequentieblokken en frequentiekanalen bepaalt, met inbegrip van de bijhorende technische voorwaarden, die geheel of gedeeltelijk zullen worden toegekend aan aanbieders van etheromroepnetwerken. Het digitaal frequentieplan is bij besluit van 12 oktober 2017 door de Vlaamse Regering vastgesteld.

Evenwel zijn in het uitvoeringsbesluit van 18 juli 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de toekenning van tijdelijke zendvergunningen voor digitale frequenties. In het besluit van 13 juni 2003 van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen daarentegen zijn wel bepalingen opgenomen met betrekking tot tijdelijke zendvergunningen. Uit deze laatste bepalingen volgt dat de toekenning van een tijdelijke zendvergunning voor een bepaalde locatie steeds onder voorbehoud is van de beschikbaarheid van een frequentie die inpasbaar is in het frequentieplan en die geen aanleiding geeft tot storing.

De gevraagde frequentie voor uitzending in DAB+ maakt deel uit van het frequentieblok 5A dat tot op heden niet is vrijgegeven en het voorwerp vormt van een procedure om op korte termijn te worden toegekend aan een etheromroepnetwerk. Bijgevolg is het niet wenselijk dat de VRM op dit moment een tijdelijke zendvergunning verleent voor een testuitzending in DAB+ op 30 juni 2018 voor een noodsysteem voor festivalradio.

De gevraagde tijdelijke zendvergunning kan aldus niet worden toegekend.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
MCE Outside
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 juni 2018
Beslissingsnummer:
2018-027
Type procedure:
Vergunning