Njam! gewaarschuwd voor niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 november 2017, 16u-22u), waaronder Njam!.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorboodschap uitgezonden die niet conform de regelgeving is.

Uit de definitie in artikel 2, 41°, van het Mediadecreet volgt dat sponsoring een vorm van commerciële communicatie is met als doel om een onderneming, overheid of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat de betrokken sponsorvermelding een wervend karakter heeft, de kijker rechtstreeks aanspoort tot aankoop en daardoor niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet. Bijgevolg heeft Njam! een inbreuk begaan op artikel 91, 2°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte tarief voor sponsorvermelding, het beperkte marktaandeel en het gegeven dat maatregelen genomen zijn om herhaling van dergelijke inbreuk in de toekomst te vermijden.

De VRM besluit Njam! te waarschuwen voor deze inbreuk.

 

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Njam!
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 maart 2018
Beslissingsnummer:
2018-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek