Nieuwe licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+) toegewezen aan Norkring België NV

Na een vergelijkende toets wordt de nieuwe licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+) toegewezen aan Norkring België NV.

De Vlaamse Regering publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018 een oproep tot het indienen van kandidaturen voor een tweede licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+).

De VRM ontving hierop 3 kandidaturen (TVV Digitaal CVBA, Norkring België NV en Broadcast Technology & Development BV).

Artikel 14 van het Procedurebesluit bepaalt dat in dergelijk geval de aanvraagdossiers verder worden onderzocht aan de hand van een vergelijkende toets op basis van de criteria zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van ditzelfde Procedurebesluit.

Het gaat over volgende criteria:

1° het optimale gebruik en de optimale invulling van de frequentieblokken en frequentiekanalen;

2° de geboden waarborgen voor een eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur zoals die blijkt uit de vooropgestelde contractuele bepalingen met de dienstenverdelers;

3° de technische middelen waarover de aanvrager beschikt en die hem in staat stellen een infrastructuur in de Vlaamse Gemeenschap aan te leggen, in stand te houden en te exploiteren. Die blijkt onder meer uit gegevens over het netwerk, het aantal masten en de curricula van de werknemers;

4° de financiële middelen waarover de aanvrager beschikt;

5° het deel of de delen van de theoretisch beoogde gebieden van de frequentieblokken en frequentiekanalen die bediend zullen worden voor vaste dakontvangst, draagbare buitenhuisontvangst en draagbare binnenhuisontvangst. Hierbij worden de percentages van plaats en tijd, de gebruikte relevante technische parameters en een schatting van de bereikte bevolking vermeld;

6° de timing waarin de zones, vermeld in punt 5°, zullen worden bediend voor vaste dakontvangst, draagbare buitenhuisontvangst en draagbare binnenhuisontvangst, en de eventuele ontwikkling daarvan in de tijd, met inbegrip van een tijdstabel van de voorgesteld effectieve indienststelling van de verschillende geplande zendinstallaties;

7° de kwaliteit van de uitzendingen per frequentieblok of frequentiekanaal, rekening houdend met de geplande digitale capaciteit (uitgedruk in Mbit/s) en met het aantal omroepprogramma's dat kan worden doorgegeven.

De informatie, vermeld in punten 1° en 2°, wordt voor elk onderdeel gewogen voor 20%. De informatie vermeld in punten 3° tot 7° wordt voor elk onderdeel gewogen voor 12%.

Uit het onderzoek blijkt dat Norkring België NV als best gerangschikte kandidaat uit deze weging komt en ook tegemoet komt aan de in artikel 202 van het Mediadecreet vermelde voorwaarden om een licentie te verkrijgen voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk.

De VRM heeft bijgevolg Norkring België NV meegedeeld dat haar aanvraag het best voldoet aan de criteria van de vergelijkende toets en dat aan haar bijgevolg een licentie voor het pakket van de frequentieblokken of -kanalen zal worden toegekend. Norkring België NV heeft hierop aan de VRM uitdrukkelijk meegedeeld de licentie en de daaraan verbonden voorschriften te aanvaarden. Bijgevolg wordt de licentie toegekend en wijst de VRM de overige aanvragen af.

De licentie wordt uitgereikt voor een termijn van 15 jaar.

Door dit omroepnetwerk verdubbelt de capaciteit voor bijkomende particuliere digitale radio-omroepen die kunnen uitzenden voor de Vlaamse Gemeenschap.


https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/files/2018-044vergelijkendetoetspdf

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 oktober 2018
Beslissingsnummer:
2018-044
Type procedure:
Beslissing