Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring: VRM legt Dobbit TV geldboete op

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (19 april 2018, 17u-23u), waaronder Dobbit TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt bij het programma ‘Mijn Tuin’ een sponsorboodschap uitgezonden die niet conform de regelgeving is.  De sponsorvermelding bevat namelijk promotionele elementen die aanzetten tot consumptie. De sponsorvermelding heeft aldus een wervend karakter, die de kijker rechtstreeks aanspoort tot aankoop. Bijgevolg beantwoordt deze niet aan de bepalingen van artikel 2, 41, van het Mediadecreet en begaat Dobbit zo een inbreuk op artikel 91, 2°, van het Mediadecreet.

Dobbit betwist de vaststellingen van de VRM niet en ziet in dat de desbetreffende sponsorboodschap een schending is van artikel 91, 2°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat Dobbit reeds eerder een gelijkaardige inbreuk heeft begaan. De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Dobbit
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 september 2018
Beslissingsnummer:
2018-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek