Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: Waarschuwing voor Evenaar (Via Plaza NV)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 september 2018, 17u-23u), waaronder Evenaar (Via Plaza NV).

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Vakantievrienden’ uitgezonden.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat in dit programma productplaatsing aanwezig is. Dit blijkt uit de talrijke visuele en auditieve vermeldingen  van het pretpark ‘Comics Station’. Aan het begin en einde van het programma heeft zender Evenaar het PP-logo aangebracht.

Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waarin programma’s die productplaatsing bevatten, moeten voldoen. Dergelijke programma’s mogen onder meer niet rechtstreeks aansporen tot aankoop van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen, noch mogen de producten of diensten in kwestie overmatige aandacht krijgen.

In de onderzochte aflevering blijkt op geen enkel moment sprake te zijn van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit consumentenperspectief, wel van een louter positieve belichting door de lovende en aanprijzen becommentariëring. Daarboven wordt het pretpark en de verschillende uitgeteste attracties op een heel positieve, vrolijke en flitsende manier in beeld gebracht, vergezeld van opgewekte muziek en geluidseffecten.

Voor zover die beeldvorming of lovende becommentariëring op zich al geen rechtstreekse aansporing voor de kijker vormt, is dit zeker het geval door de combinatie van deze elementen. Bovendien wordt ook de gemakkelijke bereikbaarheid van het pretpark meerdere malen vermeld.

Het pretpark ‘Comics Station’ krijgt in deze uitzending aldus alle aandacht, op een zodanige manier dat de omroeporganisatie de limieten van de aandacht die ingeval van productplaatsing mag worden besteed, overschrijdt. Er is dan ook sprake van overmatige aandacht. De omroeporganisatie verleent haar volledige medewerking, laat de bedrijfsleider zeer uitgebreid aan het woord en gedraagt zich als een promotiekanaal voor het pretpark.

Bijgevolg stelt de VRM een inbreuk vast op het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte bereik van het programma en het feit dat dergelijke inbreuken voor het eerst bij Evenaar worden vastgesteld.

De VRM besluit Evenaar te waarschuwen.

Mediadecreet

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Via Plaza NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 december 2018
Beslissingsnummer:
2018-047
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek