BG Consulting NV (Stadsradio Vlaanderen): boete van 1.250 euro én verplichting zich tegen 31 januari 2019 aan het Mediadecreet te conformeren

Vooraf

Bij beslissing 2018/028 heeft de VRM BG Consulting NV gewaarschuwd met de verplichting zich uiterlijk tegen 15 september 2018 aan het Mediadecreet te conformeren wat de gegrond verklaarde klachten over 'technische uitrol', 'actief life programma-aanbod' en 'aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties' betreft.

Korte samenvatting van de beslissing

De onderzoekscel van de VRM heeft bijgevolg een onderzoek ingesteld naar de conformering door BG Consulting NV aan VRM-beslissing 2018/028 wat de drie vermelde aspecten betreft. Zo werd het door Stadsradio Vlaanderen in zijn erkenningsdossier aangekondigde aandeel van 30% Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties onderzocht.

Uit luisteronderzoeken stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat het aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muzieknummers duidelijk gestegen is ten aanzien van de vaststellingen gedaan in het kader van VRM-beslissing 2018/028, maar geen 30% van het totale muziekaanbod vertegenwoordigt. Bovendien wordt het grootste aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muzieknummers uitgezonden buiten de dagprogrammering.

Uit het onderzoek van de VRM volgt dat Stadsradio Vlaanderen artikel 143/3, § 1, van het Mediadecreet schendt en zich niet heeft geconformeerd aan het Mediadecreet, zoals opgelegd in VRM-beslissing 2018/028.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.250 euro op te leggen.BC Consulting NV wordt bovendien verplicht zich uiterlijk tegen 31 januari 2019 aan het Mediadecreet te conformeren.

Mediadecreet

De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema's, profielen of aanbod:

1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;

2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;

3° andere profielen of muziekaanbod.

De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de netwerkradio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 143/1;

2° de volgende basisvoorwaarden: […] 

c) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod. De Vlaamse Regering bepaalt dit deel. 

De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod. Een deel van dit muziekaanbod bestaat uit Vlaamse muziekproducties; […] 

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe. 

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op: […] 

7° voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, de invulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, c).

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. 

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BG Consulting NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 december 2018
Beslissingsnummer:
2018-45
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek