VRM legt CAZ 2.500 euro geldboete op voor het niet conform de regelgeving uitzenden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen (13 oktober 2016, 17u-23u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder CAZ.

Tijdens de onderzochte periode worden 12 reclameblokken uitgezonden. De reclamebeginbumper duurt telkens 2 seconden en de tekst “RECLAME” wordt gedurende de gehele bumper getoond. De tekengrootte waarin de tekst “RECLAME” getoond wordt, is echter zeer klein waardoor deze tekst voor de gemiddelde kijker niet duidelijk leesbaar is. De tekst wordt daarbij ook deels overlapt door de uitvergroting van de letters van “CAZ”.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud.  Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.
Hierdoor wordt vermeden dat er bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Het loutere feit dat van enig visueel en/of akoestisch en/of ruimtelijk middel gebruik wordt gemaakt om de reclame te scheiden van de programma’s, volstaat op zich niet om aan de bepalingen van artikel 79, § 1, van het Mediadecreet te voldoen. De reclame moet door deze afscheiding of afbakening voor de kijker duidelijk herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van de redactionele inhoud.

Bij de toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak dient mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad.

Met het oog op het creëren van een grotere rechtszekerheid heeft de VRM in het verleden een overleg met de sector georganiseerd en op basis daarvan op 23 februari 2015 een standpunt aangenomen over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud.  Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is onder meer het volgende gesteld: “Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond. Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “RECLAME” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is. […]” 

De VRM besluit dat in voorliggend geval de reclamespots niet duidelijk herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals voorgeschreven in artikel 79, § 1, van het Mediadeceet. Er wordt aldus niet vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen. Het hanteren van dergelijke korte beginbumpers, zonder dat het woord “RECLAME” gemakkelijk leesbaar wordt vermeld, zorgt niet voor een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud. Deze vaststelling sluit aan bij het hoger beschreven standpunt van de VRM van 23 februari 2015.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er enerzijds rekening mee dat de schending van het principe van de scheiding van reclame en redactionele inhoud een ernstige inbreuk vormt en anderzijds dat het een eerste inbreuk van die aard betreft voor CAZ.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.


 

Standpunt VRM 23 februari 2015 http://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/standpunt_vrm_-_onderscheid_reclame-redactionele_inhoud.pdf

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 maart 2017
Beslissingsnummer:
2017-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek