Njam! gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (25 oktober 2016, 16u-22u), waaronder Njam!

Tijdens de onderzochte periode worden verschillende reclameblokken uitgezonden die niet conform de regelgeving zijn. Verschillende beginbumpers van reclameblokken duren 2 seconden. Het woord “RECLAME” wordt hierbij slechts gedurende 1 seconde getoond in een kleine lettergrootte en vaak niet contrasterend met de achtergrond.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud.  Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen. 

Bij de toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak dient mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad.

Met het oog op het creëren van een grotere rechtszekerheid heeft de VRM in het verleden een overleg met de sector georganiseerd en op basis daarvan op 23 februari 2015 een standpunt aangenomen over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud.  Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is onder meer het volgende gesteld: “Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond. Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “RECLAME” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is. […]” 

De VRM besluit dat de getoonde korte beginbumpers waarop het woord “RECLAME” niet voor de volledige duur en evenmin gemakkelijk leesbaar wordt vermeld, niet kunnen worden beschouwd als een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud, zoals vereist door artikel 79, § 1, van het Mediadecreet. In voorliggend geval wordt niet vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat Njam! inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden, dat het een eerste inbreuk van die aard betreft en het beperkte kijkbereik van het omroepprogramma. De VRM besluit Njam! te waarschuwen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Njam!
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 maart 2017
Beslissingsnummer:
2017-012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek