VRT gewaarschuwd voor partijdige en onevenwichtige berichtgeving (De Afspraak – Canvas)

De VRM ontving een klacht van Jan Penris, Federaal Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang, tegen de uitzending van het programma ‘De Afspraak’ (17 mei 2016, 20u30 – CANVAS).

De klacht betreft het programma-item over de selfies van de 22-jarige Zakia Belkhiri. Zij kreeg in het weekend voorafgaand aan de uitzending heel wat aandacht in de pers en op sociale media door haar selfies met politicus Filip Dewinter en andere Vlaams Belang-manifestanten bij de protestactie ter gelegenheid van de Muslim Expo Belgium.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen meent dat niet kan worden aangetoond dat de openbare omroep een inbreuk heeft begaan op het discriminatieverbod uit het Mediadecreet (artikel 39, eerste lid) en dat de omroep het Vlaamse Belang minder gunstig zou bejegenen dan andere ideologische strekkingen.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is wel van oordeel dat er in deze zaak een gebrek is aan onpartijdigheid bij de berichtgeving van VRT. Het hele item, met inbegrip van de inleiding en het nawoord van de presentator heeft een ondertoon die niet als onpartijdig en evenwichtig kan worden beschouwd. Met name door de suggestieve woordkeuze en de vooringenomen vraagstelling, waarbij onvoldoende onderscheid is gemaakt tussen commentaar en feitelijke berichtgeving, geeft het programma-item de indruk een boodschap uit te dragen die partijdig is ten nadele van het Vlaams Belang en bij uitbreiding de klager.

Mediadecreet

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

“§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, § 6.”

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

Partij 1:
Jan Pentris
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 16 september 2016
Beslissingsnummer:
2016-044
Type procedure:
Klacht