Regionale televisie: RTV: niet duidelijk herkenbaar afbakenen van reclame en redactionele inhoud

De VRM onderzocht de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties op 10 oktober 2015 (17u tot 20u), waaronder onder meer de uitzendingen van het omroepprogramma RTV van VZW TV Kempen en Mechelen.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat RTV een publi-reportage voor de Waddeneilanden heeft uitgezonden. Deze publi-reportage is niet als zodanig aangekondigd, hetgeen door RTV niet wordt betwist. Wegens het ontbreken van enige aankondiging of vermelding dat het een publi-reportage betreft, is niet voldaan aan de verplichting dat publi-reportages duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals voorgeschreven in artikel 79, § 1, van het Mediadecreet.

De VRM stelt bijgevolg een inbreuk vast op artikel 79, § 1, van het Mediadecreet en waarschuwt RTV hiervoor.

 

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV Kempen en Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek