Klacht tegen VRT kennelijk onontvankelijk verklaard

De VRM ontving een klacht tegen VRT m.b.t. de Panorama-uitzending ‘Onpartijdigheid Verzeker’ met als onderwerp ‘medische corruptie in justitie’. Volgens de klaagster bevat het programma manifest onjuiste informatie, waardoor het kijkerspubliek ernstig wordt misleid.

De klaagster maakt in haar klacht geen melding van de dag en het uur waarop het programma werd uitgezonden. Na onderzoek blijkt het te gaan om de uitzending van Panorama van 21 mei 2015.

De klacht is mee dan 15 dagen na de uitzending van het bedoelde televisieprogramma ingediend en voldoet bijgevolg niet aan artikel 220, § 2, van het Mediadecreet en artikel 12, eerste lid, 1°, van het Procedurebesluit.

De klacht is evenmin aangetekend ingediend of voorzien van een elektronische handtekening, zoals bepaald in artikel 219 van het Mediadecreet.

De klacht wordt bijgevolg kennelijk onontvankelijk verklaard.

Mediadecreet

"Kennisgevingen, aanvragen voor een erkenning of zendvergunning en klachten worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media ingediend met een aangetekend schrijven, of via elektronische post of een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, en waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij kennisgevingen, klachten en aanvragen die worden ingediend door middel van elektronische post of een ander communicatiemiddel stuurt de Vlaamse Regulator voor de Media de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging."

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

Partij 1:
A.S.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 14 oktober 2016
Beslissingsnummer:
2016-049
Type procedure:
Klacht