Erkenning VZW Arendonk FM ingetrokken

De onderzoekscel van de VRM legde aan de algemene kamer een onderzoeksrapport voor met betrekking tot het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door lokale radio-omroeporganisatie VZW Arendonk FM.

Uit het rapport blijkt dat:

  • VZW Arendonk FM beschikt over een zendvergunning sedert 16 juni 2014
  • Er geen uitzendingen meer verzorgd zijn
  • Op de zendmast op de vergunde locatie geen antennes meer aanwezig zijn

Arendonk FM verschaft hierover geen valabele en gedocumenteerde redenen en biedt geen concreet vooruitzicht om de uitzendingen op korte termijn te hervatten.

Het stilzitten van VZW Arendonkf FM, zoals het niet bezorgen van schriftelijke opmerkingen en de afwezigheid op de zitting van de algemene kamer van 23 mei 2016, duidt volgens de VRM op het ontbreken aan interesse in hoofde van VZW Arendonk FM om alsnog gebruik te maken van de toegewezen frequentie.

Frequenties zijn een schaars goed. Er dient dus over gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut.

Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Arendonk FM in te trekken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Arendonk FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2016
Beslissingsnummer:
2016-034
Type procedure:
Beslissing