VRT wordt gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van een boodschap van algemeen nut (BAN)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (10 maart 2015, 17u-23u), waaronder Eén.

Tijdens de onderzochte periode wordt een boodschap van algemeen (BAN) nut uitgezonden ten voordele van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

Artikel 2, 3°, b, van het Mediadecreet, bepaalt dat sociale en humanitaire verenigingen of verenigingen van algemeen welzijn boodschappen van algemeen nut kunnen brengen die verband houden met hun opdracht van algemeen belang. Artikel 50/1, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt evenwel dat deze boodschappen rechtstreeks noch onrechtstreeks mogen gericht zijn op de commerciële promotie van individuele producten of diensten, noch op de commerciële promotie van het lidmaatschap van dergelijke verenigingen.

Uit de beelden en de voice-over commentaar bij de boodschap van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen blijkt dat de verzekeringsproducten van het ziekenfonds worden aangeprezen. De boodschap gaat bijgevolg verder dan een algemene imagospot van het ziekenfonds. Hieruit volgt dat de boodschap gericht is op de commerciële promotie van individuele producten en van het lidmaatschap van het ziekenfonds.

De VRM besluit dat de omroeporganisatie zo een inbreuk begaat op artikel 50/1 van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat ten aanzien van de VRT de afgelopen jaren geen gelijkaardige inbreuken op het Mediadecreet werd vastgesteld. De VRM besluit dat een waarschuwing een gepaste sanctie is.

Mediadecreet

Artikel 2, 3°, van het Mediadecreet bepaalt de definitie van een boodschap van algemeen nut:

"a) elke boodschap over hun beleid, die uitgaat van overheden of openbare instellingen, verenigingen of overheidsbedrijven die een meerderheid van overheidsvertegenwoordigers in de raad van bestuur hebben en een taak van openbare dienst vervullen die niet door de particuliere sector wordt uitgeoefend, en die bevoegd zijn voor en zich geheel of gedeeltelijk richten tot de Vlaamse Gemeenschap of de Nederlandstalige bevolking van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;

b) elke boodschap over hun opdracht van algemeen belang, die uitgaat van sociale en humanitaire verenigingen of van verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;

c) elke boodschap die uitgaat van door openbare besturen erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen, en die ertoe strekt hun culturele activiteiten aan het publiek kenbaar te maken, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;"

Artikel 50/1, tweede lid, van het Mediadecreet luidt als volgt:

"... Boodschappen van algemeen nu die afkomstig zijn van sociale en humanitaire verenigingen of van verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn, morgen rechtstreeks noch onrechtstreeks gericht zijn op de commerciële promotie van individuele producten of diensten, noch op de commerciële promotie van het lidmaatschap van dergelijke verenigingen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015/045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek