VRM legt Focus TV geldboete op van 1.500 euro voor de sponsoring van het journaal

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (31 oktober 2014, 18u-21u), waaronder Focus TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt door Focus TV een pancarte uitgezonden met vermelding van de kledingsponsor van de nieuwsanchors.

Artikel 96, eerste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat journaals en politieke informatieprogramma’s niet mogen worden gesponsord.

Het leveren van faciliteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld kleding en haartooi, moet worden beschouwd als een bijdrage aan de financiering van het programma met het doel naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven en beantwoordt zo aan de definitie van sponsoring zoals vastgelegd in het Mediadecreet.

Door Focus TV wordt de inbreuk niet betwist.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het sponsoren van het journaal een ernstige inbreuk is. Bovendien is Focus TV bij een eerdere beslissing (2012/019) reeds gesanctioneerd  voor een gelijkaardige inbreuk.

De VRM besluit dan ook een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 96 van het Mediadecreet luidt als volgt:

"Journaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord.

Hetzelfde geldt voor teletekstpagina's met nieuws en politieke informatie.

Verkeersmeldingen, weerberichten of -voorspellingen en beursberichten worden niet beschouwd als vormen van programma's als vermeld in het eerste lid, mits ze duidelijk gescheiden zijn van het nieuwsprogramma."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale TV voor het Noorden van West-Vlaanderen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-019
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek