TV Limburg gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (28 maart 2015, 17u-20u), waaronder TV Limburg.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘TVL Wonen’ uitgezonden, een programma waarin productplaatsing aanwezig is.  De omroeporganisatie geeft dit ook aan door het tonen van het PP-logo bij het begin en aan het einde van de uitzending. Na de onderbrekingen wordt het PP-logo echter niet getoond.

De VRM is bovendien van oordeel dat de omroeporganisatie zich bij de uitzending van het programma-item over een woonproject als een promotiekanaal voor de betrokken bouwfirma gedraagt en door de overmatige aandacht en de talrijke aanprijzingen bijgevolg een inbreuk begaat op de regelgeving m.b.t. productplaatsing.

TV Limburg geeft aan dat zij consequent in de begin- en eindgeneriek een PP-logo plaatst, doch niet na elke reclame-onderbreking. TV Limburg was per vergissing van oordeel dat dit volstond en wenst zich hiervoor te excuseren. De omroeporganisatie voegt er aan toe meteen na het ontvangen van het onderzoeksrapport het PP-logo te hebben opgenomen na elke reclame-onderbreking.

De VRM besluit TV Limburg voor deze inbreuken op het Mediadecreet te waarschuwen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat TV Limburg inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden.

Mediadecreet

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-051
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek