TV Brussel gewaarschuwd voor het niet duidelijk herkenbaar maken en onderscheiden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (28 maart 2015, 17u-20u), waaronder TV Brussel.

Tijdens de uitzendingen worden reclamespots uitgezonden. De beginbumper wordt telkens 2 seconden beeldvullend getoond, met vermelding van het woord “RECLAME”. De grootte van de letterkarakters van het woord “RECLAME” is echter zeer klein (in verhouding 1/50ste in hoogte van het beeldscherm) en daardoor weinig zichtbaar.

TV Brussel geeft aan akte te nemen van de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM. TV Brussel geeft aan het lettertype van het woord “RECLAME” zo snel mogelijk te zullen vergroten, zodat er geen verwarring meer is.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

De VRM moet als toezichthouder telkens in concreto nagaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

In zijn standpunt van 23 februari 2015 over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud heeft de VRM, na overleg met de sector, 5 seconden naar voor geschoven als standaard voor beginbumpers die geen expliciete vermelding van het woord ‘reclame’ bevatten. Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is onder meer het volgende gesteld: “Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond. Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “Reclame” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is.”

Zoals blijkt uit de beelden en het onderzoek zijn de beginbumpers die in de onderzochte periode zijn uitgezonden telkens 2 seconden beeldvullend getoond, met zeer kleine en weinig zichtbare vermelding van het woord “RECLAME”. Dit volstaat niet opdat de reclamespots duidelijk herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals voorgeschreven door het Mediadecreet. De VRM meent dat in voorliggend geval niet wordt vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

De VRM besluit TV Brussel te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat TV Brussel in de toekomst de vermelding van het woord “RECLAME” groter en gemakkelijker leesbaar zal maken.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vlaams-Brusselse Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-049
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek