Bescherming minderjarigen: VRM legt JUST (Club 41) geldboete op

De VRM controleerde de uitzendingen (4 juni 2015 19u45-21u) van het omroepprogramma JUST, dat voor de avond- en nachtprogrammering de benaming ‘Club 41’ heeft.

De onderzochte uitzendingen (o.a. verslaggeving vanop een eroticabeurs, presentatie van seksueel stimulerende producten, …) bestaan uit een aaneenschakeling van beeldfragmenten met een seksueel geladen karakter die tot doel hebben om enerzijds seksuele opwinding op te wekken bij de kijker en anderzijds de kijker ertoe aan te zetten goederen en diensten van erotische aard te bestellen via de eigen website.

De VRM stelt vast dat jonge kinderen seksuele handelingen vaak niet goed kunnen interpreteren, waardoor misverstanden mogelijk zijn die jonge kinderen bijvoorbeeld angstig en ongemakkelijk doen voelen of onzeker maken over volwassenen in hun omgeving. Kinderen vanaf 12 jaar – bovendien ook minderjarigen die volop in seksuele ontwikkeling zijn – begrijpen wel langzamerhand de beelden, maar kunnen daarom nog niet steeds de verstrekte informatie plaatsen of vatten. Mogelijks vormen ze zich een onrealistisch beeld over wat seks inhoudt. De ontwikkeling van de seksualiteit is leeftijdsgebonden en het is daarom erg belangrijk dat de informatie die wordt verstrekt ook leeftijds- en ontwikkelingsadequaat is.

De VRM is van oordeel dat de uitgezonden beelden voor minderjarigen leeftijds- en ontwikkelings-inadequaat zijn en dat het risico bestaat dat de inhoud schade toebrengt aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen (overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet).

Artikel 42 van het Mediadecreet bevat een relatief verbod met betrekking tot uitzendingen die “schade zouden kunnen toebrengen” aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen. Uitzendingen die hieronder vallen mogen toch worden getoond indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door de keuze van het tijdstip van uitzending wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

De VRM stelt vast dat de voorliggende programma’s ongecodeerd zijn uitgezonden. Nochtans werd in het kader van een eerdere procedure toegezegd om de programma’s van ‘Club 41’ enkele toegankelijk te maken met een ‘parental code’ (en daarenboven het symbool ‘18+’ aan te brengen op de programma’s). 

Bij afwezigheid van technische maatregelen kan ook door de keuze van het tijdstip van uitzending gewaarborgd worden dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien. De onderzochte programma’s worden echter tussen 20u en 21u uitgezonden. Dit is een tijdstip waarop een breed publiek kan worden bereikt, ook een minderjarig publiek. De uitzendingen werden evenmin voorafgegaan door een akoestische waarschuwing. Tijdens bepaalde fragmenten verschijnt wel gedurende een tiental seconden het ‘16+’-logo. Het tonen van dit logo voldoet echter niet aan de vereisten van het Mediadecreet. De inhoud van de betrokken uitzending is namelijk leeftijds- en ontwikkelings-inadequaat voor minderjarigen. Bovendien moet het visueel symbool gedurende de hele uitzending worden getoond.

De VRM besluit een geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 10 december 2015
Beslissingsnummer:
2015-069
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek