ATV gewaarschuwd voor het niet duidelijk herkenbaar maken en onderscheiden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (28 maart 2015, 17u-20u), waaronder ATV.

Tijdens de onderzochte periode worden reclameblokken uitgezonden waarbij de begin- en eindbumper telkens 2 seconden beeldvullend wordt getoond, dit zonder vermelding van het woord “RECLAME”.

De VRM meent dat er geen duidelijk herkenbare afbakening is van reclame en redactionele inhoud, dit doordat de beginbumper minder dan 5 seconden beeldvullend wordt getoond en daarbij het woord “RECLAME” niet wordt vermeld.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

De VRM moet als toezichthouder telkens in concreto nagaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

In zijn standpunt van 23 februari 2015 over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud heeft de VRM, na overleg met de sector, 5 seconden naar voor geschoven als standaard voor beginbumpers die geen expliciete vermelding van het woord ‘reclame’ bevatten. Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is onder meer het volgende gesteld: “Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond. Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “Reclame” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is.”

De VRM meent dat in voorliggend geval niet wordt vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

De VRM besluit ATV te waarschuwen voor deze inbreuk. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat ATV inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antwerpse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-050
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek