VRM waarschuwt Life!TV (Club 41) voor het niet duidelijk herkenbaar maken van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van Club 41 (14 tot 16 februari 2013, tussen 22u30 en 6u00 's ochtends) op de naleving van de regelgeving m.b.t. commerciële communicatie.

De VRM stelt vast dat tijdens de uitzendingen van Club 41 de zenderidentificatie van 'Life!TV' uit de rechterbovenhoek van het beeldscherm verdwijnt en wordt vervangen door de identificatie 'Club 41' met daaronder een vermelding van de website www.club41.tv. De films die op Club41 worden uitgezonden worden telkens voorafgegaan en gevolgd door een tussenkomst van een omroepster.  Tijdens de onderzochte periode nodigt ze de kijker steeds uit om te surfen naar www.club41.tv.

De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat deze website een betalende website is, die onder de wettelijke verantwoordelijkheid van een buitenlandse rechtspersoon valt. De website geeft tegen betaling toegang tot een uitgebreid filmaanbod van 3000 filmtitels. De VRM is van oordeel dat de juridische band tussen Life! TV en de buitenlandse rechtspersoon moet worden beschouwd als de band tussen een omroeporganisatie en een adverteerder. De aansporingen en uitnodigingen door de omroepster om de website te bezoeken ,evenals het doorlopend tonen van het adres van de website moeten dan ook als reclame worden beschouwd.

Geen zelfpromotie

In het verweer geeft Life!TV aan dat de verwijzingen naar www.club41.tv beschouwd moeten worden als zelfpromotie.  

Artikel 2, 46°, van het Mediadecreet omschrijft zelfpromotie als "de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma's of netten".

Om te kunnen spreken van 'eigen producten of diensten' aanvaardt de VRM dat het niet noodzakelijk is dat het voor 100% om eigen producten of diensten moet gaan. Wel is de VRM van mening dat er een substantieel deel van de opbrengst van de commercialisering van het product of dienst aan de omroeporganisatie moet toekomen. Er moet dan ook worden aangetoond dat het deel van de opbrengst dat aan de omroeporganisatie toekomt duidelijk méér vertegenwoordigt dan louter een vergoeding voor het uitzenden van de reclame voor het product of de dienst. Uit het verweer van Life!TV blijkt dit echter niet.

De VRM is voorts van mening dat de promotie voor www.club41.tv evenmin kan worden beschouwd als zelfpromotie in de zin van aanprijzing van eigen programma's of netten. De website geeft namelijk toegang tot 3000 films, dit is veel meer dan er lineair worden uitgezonden.

De VRM besluit aldus dat de aansporingen van de omroepster en het doorlopend vertonen van het webadres beschouwd moeten worden als reclame.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet door visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van de programma-inhoud onderscheiden worden. 

De aansporingen van de omroepster en het doorlopend vertonen van het webadres worden bij Club 41 niet duidelijk als reclame kenbaar gemaakt. De VRM waarschuwt Life!TV dan ook voor deze overtreding en beveelt de overtreding stop te zetten. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte bereik van het omroepprogramma en met het gegeven dat Life!TV verklaart stappen te ondernemen om dergelijke inbreuken te vermijden.

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

"In dit decreet wordt verstaan onder:

46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma’s of netten.”

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 mei 2013
Beslissingsnummer:
2013-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek