VRM legt Anne boete (2.500 euro) op wegens het niet duidelijk herkenbaar maken van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (23 juli 2013, 17u-23u), waaronder Anne. Het programma 'Show Nieuws' bevat een item waarbij Vlaamse artiesten een wedstrijd aangaan om zo snel mogelijk een ijsje op te eten. De merknaam 'Magnum' wordt hierbij meermaals vermeld, de verpakking en het product worden duidelijk getoond en de wedstrijd gaat door voor een verkooppunt met het logo van 'Ola'.

De VRM meent dat hierbij sprake is van productplaatsing. Het Mediadecreet laat productplaatsing toe. Programma's die productplaatsing bevatten, moeten echter voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat deze programma's de kijkers duidelijk wijzen op de aanwezigheid van productplaatsing. Aan het begin, einde en na elke reclameonderbreking moet de kijker gewezen worden op de productplaatsing in het programma. De Vlaamse Regering heeft met een besluit van 10 september 2010 hiertoe nadere regels bepaald (dit is het vertonen van het 'PP-logo').

De VRM stelt echter vast dat bij het begin en aan het einde van het programma 'Show Nieuws' geen PP-logo wordt getoond.

Voor deze inbreuk op het Mediadecreet legt de VRM Anne een boete op van 2.500 euro. Bij het bepalen van de sanctie houdt de toezichthouder er rekening mee dat de Vlaamse Media Maatschappij reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek