VRT beboet voor overmatige productplaatsing in Café Corsari

De Vlaamse Regulator voor de Media legt de VRT een boete van 5.000 euro op voor overmatige productplaatsing in het Eén-programma 'Café Corsari'.

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzending van het programma Café Corsari van 8 november 2012. In de desbetreffende aflevering is snowboarder Seppe Smits één van de praatgasten. Seppe Smits draagt een pet met daarop het logo en merkbenaming van zijn sponsor 'Red Bull' en ook T-shirt met de benaming van kledingsponsor 'Burton'. Tijdens de uitzending komen beide merkbenamingen uiterst veelvuldig (35 maal) en duidelijk in beeld.

Overeenkomstig het Mediadecreet mogen omroepen, en dus ook de openbare omroep, onder bepaalde voorwaarden programma's uitzenden die productplaatsing bevatten. Eén van die voorwaarden is dat er geen overmatige aandacht mag zijn voor het product in kwestie.

Uit het verweer van de VRT blijkt dat de omroep, ondanks de opzichte kledij met merkvermeldingen, heeft beslist om Seppe Smits in de uitzending te houden "omdat hij in de bewuste live uitzending een belangrijke gast was naar aanleiding van het WK snowboarden in Antwerpen". Op deze manier koos de VRT er bewust voor om logo's en merkbenamingen in beeld te brengen in ruil voor deelname van de snowboarder aan het programma.

Het Mediadecreet laat omroepen toe programma's uit te zenden waarin een praatgast zijn deelname ruilt als tegenprestatie voor promotionele schermaandacht voor zijn eigen sponsors. Het is dan ook toegestaan om logo's en merkbenamingen in programma's op te nemen met het oog op promotie, echter zolang voldaan is aan de voorwaarden die het Mediadecreet oplegt (zoals het gegeven dat er geen overmatige aandacht mag zijn voor het product in kwestie).

De VRM is van oordeel dat de uitzending van Café Corsari op dat punt niet voldoet aan het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat het een ernstige inbreuk betreft en anderzijds dat het programma live werd uitgezonden. Er wordt een geldboete van 5.000 euro opgelegd.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 februari 2013
Beslissingsnummer:
2012-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek