VRM bestraft overmatige aandacht voor 'Uvex' in Tomtesterom (VRT - Eén)

De Vlaamse Regulator voor de Media, legt de VRT een boete van 10.000 euro op voor het niet naleven van de regelgeving m.b.t. productplaatsing. De VRM is van oordeel dat in het programma 'Tomtesterom' overmatige aandacht werd besteed aan het merk 'Uvex'.

De VRM controleerde de uitzending van Tomtesterom van begin april 2012.  In de aflevering gaat Tom Waes de opdracht aan om op korte tijd te leren schansspringen. Tom Waes krijgt hiervoor aangepast skikledij. De merkbenamingen en/of sponsors van het materiaal komen in de loop van de uitzending duidelijk in beeld. Uit de vaststellingen van de VRM blijkt dat er tijdens het programma meer dan twintig sequenties zijn waarin de skibril met 'Uvex'-opdruk wordt getoond. In dertien sequenties zijn er close-ups waarbij de merknaam van de skibril zeer prominent in beeld komt.

Het Mediadecreet laat productplaatsing onder bepaalde voorwaarden toe. Een van deze voorwaarden is dat het product of de dienst in kwestie geen overmatige aandacht mag krijgen. De VRM is van oordeel dat door het veelvuldig vertonen van de merkbenaming en het product in kwestie, de VRT de limieten van de aandacht overschrijdt  die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed. In deze is er dan ook sprake van overmatige aandacht.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de toezichthouder er rekening mee dat het om een zeer ernstige inbreuk gaat, dat het programma werd uitgezonden in prime time en dat het een marktaandeel van meer dan 60% behaalde. Aan de VRT wordt een geldboete van 10.000 euro opgelegd.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Niet-openbare Televisievereniging Brussel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 juli 2012
Beslissingsnummer:
2012-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek