25.000 euro boete voor ICI Paris XL-spot op VijfTV

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, legtVijfTV (nu VIJF) een boete van 25.000 euro op wegens het niet conform de regelgeving uitzenden van een reclamespot.

De VRM controleerde de uitzendingen (30 april 2012, 17u-23u) van verschillende televisiezenders waaronder VijfTV. Tijdens de onderzochte periode werd door VijfTV een spot uitgezonden die begint met de pancarte "VijfTV en Ici Paris XL presenteren: ..." en waarbij het door de montage lijkt alsof de hoofdpersonages van "Sex and The City" een "ICI Paris XL"-winkel binnenstappen om er verschillende parfums uit te testen. Nadien volgen de titels van enkele VijfTV-programma's waaronder "Sex and the City", "Astrid in Wonderland", "Gossip Girl", ... met telkens korte shots van deze programma's. Aan het einde van de spot zegt een voice-over "VijfTV en ICI Paris XL wensen je een prettige moederdag". De spot werd uitgezonden buiten het reclameblok.

Gelet op de opbouw van de spot (o.a. het scenario en de montage), de voice-over boodschap en de zeer duidelijke vertoning van het logo en de producten van Ici Paris XL, is de VRM van oordeel dat deze spot als reclamespot moet worden beschouwd (zoals omschreven in artikel 2, 35°, van het Mediadecreet).

Het Mediadecreet stelt dat reclame duidelijk herkenbaar moet zijn en duidelijk onderscheiden van de redactionele inhoudIndien VijfTV deze spot had willen uitzenden, dan had deze spot in het reclameblok geplaatst moeten worden.

Gelet op de ernst van de inbreuk en het tijdstip van uitzending, legt de toezichthouder VijfTV een boete van 25.000 euro op.

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Artikel 91 van het Mediadecreet gaat als volgt:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst Gesponsorde programma’s of teletekstpagina’s worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 oktober 2012
Beslissingsnummer:
2012-023
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek