7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste Europese omroepregulatoren behoren. Ze beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen gerelateerd aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Op 24 en 25 mei 2018 nam een delegatie van de VRM deel aan de 47ste vergadering van EPRA.

Tijdens de eerste plenaire sessie werd het thema 'Openbare dienstverlening en algemeen belang in het digitale tijdperk' behandeld. Een tweede plenaire sessie werd gewijd aan 'Politiek communicatie en de uitdagingen van sociale media'.

Tevens waren er werkgroepen over commerciële communicatie, omroep, diversiteit, gender en privacy.

Op 11 en 12 oktober 2018 nam een delegatie van de VRM deel aaan de 48ste vergadering van EPRA.

De eerste plenaire sessie zette de bespreking verder van het thema 'Openbare dienstverlening en algemeen belang in het digitale tijdperk'. Tijdens een tweede plenaire sessie werd verder gewerkt aan het thema'Politieke communicatie en de uitdagingen van sociale media'.

De werkgroepen over commerciële communicatie en over omroep en diversiteit zetten hun werkzaamheden verder en een werkgroep besprak de samenwerking tussen regulatoren in het licht van de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.

7.2. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

De Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten brengt de regelgevende instanties op het gebied van audiovisuele diensten bijeen om de Europese Commissie te adviseren over de uitvoering van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten van de EU.

De doelstellingen van ERGA zijn:

  • met het oog op een consistente toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten het adviseren en bijstaan van de Europese Commissie bij haar werkzaamheden alsook bij alle andere aangelegenheden in verband met audiovisuele mediadiensten voor zover ze onder de bevoegdheid van de Europese Commissie vallen;
  • het faciliteren van de samenwerking tussen de regelgevende instanties in de EU;
  • de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Op 23 maart 2018 nam een delegatie van de VRM deel aan de negen plenaire vergadering van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services.

Tijdens deze vergadering werden de 'terms of reference' van de ERGA-subgroepen goedgekeurd. De verdere voortgang en planning van de werkzaamheden op het gebied van zelf- en coregulering en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken voor 2018 werden toegelicht. Voorts werd ook besproken hoe diversiteit en mogelijke nieuwe taken in het licht van de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten verder zullen worden aangepakt.

De tiende plenaire vergadering van ERGA vond plaats op 6 november 2018.

Tijdens deze bijeenkomst werd Karim Ibourki, voorzitter van de Belgische CSA tot vice-voorzitter van ERGA gekozen. Hij zal samen met voorzitter Lubos Kuklis van de Slowaakse mediaregulator en ondervoorzitter Tobias Schmid van de Duitse mediaregulator ERGA in 2019 leiden.

Op deze vergadering werd het werkprogramma 2019 van ERGA goedgekeurd. Het werkprogramma is gebaseerd op de werkzaamheden van vier subgroepen:

  •  Werkgroep 'Mediadiversiteit': verderzetting van de werkzaamheden van 2018. De klemtoon zal liggen op externe diversiteit en mediageletterdheid.
  • Werkgroep 'Toekomst ERGA': in deze werkgroep zal onderzocht worden hoe de werkzaamheden van ERGA kunnen verbeterd worden, rekening houdend met de uitdaging vervat in de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.
  • Werkgroep 'Implementatie van de herziene AVDM-richtlijn': de uitdagingen die nog niet behandeld werden in deze werkgroep tijdens het jaar 2018 zullen in 2019 worden onderzocht.
  • Werkgroep 'Genderdiversiteit': een nieuwe werkgroep zal focussen op gender en -diversiteit. Dit gebeurt aan de hand van uitwisseling van goede praktijken op dit gebied.