Quotaverslagen niet-lineaire televisiediensten indienen tegen 31 maart 2019

Artikel 154 en 155 van het Mediadecreet bepalen de quotaverplichtingen van de VRT en de particuliere lineaire televisieomroeporganisaties. 

Artikel 157, §1,  van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 (hierna ‘het Mediadecreet’ genoemd) bepaalt:

“§ 1.   De niet-lineaire televisieomroeporganisaties bieden in hun programma-catalogus minstens 30% Europese producties aan waarvan een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zijn. De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zorgen voor een prominente plaats van deze Europese producties in hun programmacatalogus.

Het eerste lid is niet van toepassing op niet-lineaire televisieomroeporganisaties met een lage omzet of een klein publiek en is niet van toepassing op kleine en micro-ondernemingen. De Vlaamse Regering bepaalt de criteria van een lage omzet en van een klein publiek.

De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zoals bedoeld in het eerste lid quota opleggen. “

S3 en §4 van dat artikel in het Mediadecreetbepalen:

“§ 3.   De niet-lineaire televisieorganisaties bezorgen elk jaar voor 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop aan de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 is voldaan. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt die gegevens openbaar.

§ 4. De bepalingen van paragrafen 2 en 3 zijn ook van toepassing op niet-lineaire televisieomroeporganisaties die gevestigd zijn ineen lidstaat van de Europese Unie en niet-lineaire televisiediensten aanbieden die gericht zijn op het Nederlands taalgebied.”

In het kader van het onderzoek naar mediaconcentratie wordt gevraagd, indien beschikbaar, ook gegevens over het aantal Vlaamse producties mee te delen.

De VRM heeft reeds alle omroepen aangeschreven met de vraag deze rapportering ten laatste tegen 31 maart 2019 te bezorgen. Indienen kan elektronisch (via mail) of per post naar :

Vlaamse Regulator voor de Media

t.a.v. de heer Dirk Peereman

Koning Albert II-laan 20 bus 21

1000 Brussel

 

De VRM stelt voor de rapportering een schema in Word ter beschikking.

vrijdag, 13 maart 2020