Vraag en antwoord: investeringsverplichting voor niet-lineaire televisieomroeporganisaties

Vanaf 2019 is in Vlaanderen een investeringsverplichting voor niet-lineaire televisieomroeporganisaties van kracht.[1] Op 26 april 2019 werd het decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd.[2]

Welke impact heeft deze nieuwe regelgeving vanaf 2019 op particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties?

Deze (en nog veel meer) antwoorden kan je terugvinden in bijgevoegd document.[1] Het decreet van 29 juni 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/06/29/2018040490/staat...

maandag, 13 mei 2019