Niet op passende wijze aanduiden dat een programma productplaatsing bevat: waarschuwing voor ROB TV

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (24 oktober 2020, 17u-20u), waaronder ROB TV (VZW Regionale Omroep Brabant).

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Allemaal Eco’ uitgezonden. In het programma is productplaatsing aanwezig. Echter wordt noch aan het begin noch aan het einde van de uitzending het PP-logo getoond. Op deze manier begaat ROB TV een inbreuk op artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet en op artikel 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

De inbreuk wordt erkend door de omroeporganisatie.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM vast dat ROB TV voor de eerste keer dergelijke inbreuk begaat. De VRM houdt er ook rekening mee dat de omroeporganisatie maatregelen heeft genomen om gelijkaardige inbreuken in de toekomst te vermijden.

De VRM besluit ROB TV te waarschuwen voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Omroep Brabant
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 februari 2021
Beslissingsnummer:
2021-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek