Klacht tegen NV DPG Media (VTM) kennelijk onontvankelijk

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen NV DPG Media. De klacht is gericht tegen de uitzending van VTM Nieuws (21 oktober 2020 – 19u). De klager beklaagt zich hierbij in het bijzonder over de “discriminerende beschrijving van de dader van een verkrachting”.

Opdat een klacht die bij de VRM wordt ingediend ontvankelijk zou zijn, dient deze niet alleen op de correcte wijze ondertekend te zijn door de klager, maar dient de klager ook blijk te geven van een benadeling of een  belang.

Uit het stilzwijgen van de klager en met name het ontbreken van enig antwoord op de vragen om zijn klacht verder te behandelen, kan niet anders dan afgeleid worden dat de klager niet meer volhardt in zijn klacht. Hij geeft dan ook geen blijk meer van een benadeling of belang.

Bijgevolg voldoet de klacht kennelijk niet aan de bepalingen van artikel 219 en 220, § 2, van het Mediadecreet en artikel 12, eerste lid, 3° en 5°, van het Procedurebesluit.

Artikel 12, tweede lid, van het Procedurebesluit bepaalt dat klachten die kennelijk niet voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden onmiddellijk door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke en met reden omklede beslissing onontvankelijk kunnen worden verklaard.

De klacht wordt bijgevolg kennelijk onontvankelijk verklaard.

 

Mediadecreet

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

"Kennisgevingen, aanvragen voor een erkenning of zendvergunning en klachten worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media ingediend met een aangetekend schrijven, of via elektronische post of een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, en waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij kennisgevingen, klachten en aanvragen die worden ingediend door middel van elektronische post of een ander communicatiemiddel stuurt de Vlaamse Regulator voor de Media de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging."

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Klachten die kennelijk niet voldoen aan deze bepalingen kunnen onmiddelijk door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke en met redenen omklede beslissing onontvankelijk verklaard worden." 

Partij 1:
J.S.
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 15 december 2020
Beslissingsnummer:
2020-049
Type procedure:
Klacht