Inbreuk door VBRO - regularisatieperiode t.e.m. 31 maart 2020

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van FamilyRadio tegen VBRO. De klacht heeft betrekking op de erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie van VBRO voor het frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel.

Volgens de klagende partij laat VBRO na om drie frequenties van haar netwerk te gebruiken en ontkoppelt VBRO ook haar omroepprogramma per regio voor nieuws. Volgens FamilyRadio schendt VBRO hierdoor respectievelijk artikel 143/3 en 134/1 van het Mediadecreet.

Ontvankelijkheid van de klacht

Een klacht bij de VRM is slechts ontvankelijk als de klacht voldoet aan de voorwaarden uit artikel 220, § 1, van het Mediadecreet, zoals nader uitgewerkt in artikel 12, eerste lid, van het Procedurebesluit.

VBRO betwist dat FamilyRadio over een voldoende belang zou beschikken bij het indienen van de klacht, met name omdat zij slechts als derde was gerangschikt bij de beoordeling van de kandidaatstellingsdossiers voor erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie frequentiepakket 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel.

Dat de klagende partij bij intrekking van de erkenning van VBRO een nieuwe kans heeft op een erkenning (daar de bevoegde overheid over een discretionaire bevoegdheid beschikt en de rangschikking niet bindend is) en zij te maken zou hebben met oneerlijke concurrentie, volstaat in dit verband echter als belang voor het indienen van een klacht. De regelgeving stelt in dit geval ook geen specifieke vereisten aan het belang.

Beoordeling ten gronde

Netwerkradio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden houden en aan de ingediende offerte, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM en desgevallend na goedkeuring van de Vlaamse Regering wijzigingen aanbrengen.

VBRO erkent dat zij zich, weliswaar buiten haar wil om en slechts deels en tijdelijk, niet aan de erkenningsvoorwaarden en het erkenningsdossier heeft gehouden wat betreft het gebruik van de haar toegewezen frequenties en de ‘concrete timing voor de uitrol van de technische investeringen’.

Met betrekking tot de frequentie Meerhout 106.7 FM, die tot dusver nog niet in gebruik werd genomen, kan worden vastgesteld dat bij de VRM een aanvraag tot zendvergunning werd ingediend om hieraan te verhelpen.

Wat de andere betrokken frequenties betreft (Gent 96.3 FM en Brussel 105.0 FM), die VBRO na haar erkenning wel degelijk in gebruik heeft genomen, zijn inspanningen geleverd om de eind oktober 2019 stilgelegde uitzendingen zo snel mogelijk te hervatten. Voor Brussel 105.0 FM konden de uitzendingen reeds op 24 december 2019 worden hervat. Voor 96.3 FM dient evenwel eerst nog een aangepaste zendvergunning te worden afgewacht, vooraleer de uitzendingen ook rechtmatig kunnen worden hervat. VBRO heeft ook hiervoor een aanvraag tot zendvergunning bij de VRM ingediend om de situatie op te lossen.

VRM stelt bij VBRO aldus inbreuken vast op artikel 143/3, van het Mediadecreet.

Wat de vermeende inbreuk op artikel 134/1, laatste lid, van het Mediadecreet betreft, beperkt de klagende partij zich tot een verwijzing naar een webpagina om haar klacht op dit punt te ondersteunen. Ze toont op geen enkele wijze aan dat het omroepprogramma van VBRO ook daadwerkelijk wordt of werd ontkoppeld per regio voor lokaal en regionaal nieuws. VBRO maakt daarentegen op overtuigende wijze duidelijk dat de verwijzing op de website een fout betrof. Ook geeft de klagende partij op de hoorzitting aan dat zij geen ontkoppeling van het nieuws meer vaststelt.
Bijgevolg kan geen inbreuk op artikel 134/1, laatste lid, van het Mediadecreet worden vastgesteld.

Ingebrekestelling

Artikel 39 van het Procedurebesluit bepaalt dat de VRM de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisaties kan intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet, het Procedurebesluit of de erkenningsvoorwaarden.

Een intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen.

De VRM beslist VBRO in gebreke te stellen. VBRO krijgt uiterlijk tot 31 maart 2020 de tijd om uitzendingen te verzorgen op de frequenties Meerhout 106.7 FM en Gent 96.3 FM en zich zo te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het erkenningsdossier.

Mediadecreet

"Het uitzenden van radioprogramma's, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie, die identiek zijn aan radioprogramma's van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden. Elke andere vorm van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid is ook verboden.

In afwijking van het eerste lid kunnen landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of met andere landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties samenwerken om eenmalige grote acties op te zetten, zoals caritatieve acties, of bij uitzonderlijke evenementen of belangrijke gebeurtenissen. Het uitzenden van identieke radioprogramma's en gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid zijn dan toegestaan.

Met behoud van het eerste lid is het de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties toegestaan in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radio-reclame te brengen.

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. 

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

“De algemene kamer doet uitspraak, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht die haar kan worden voorgelegd door elke belanghebbende en, in geval van een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Over de inhoud van reclame kan de algemene kamer enkel uitspraak doen naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht. Om ontvankelijk te zijn moet de klacht ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.”

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VZW FamilyRadio Vlaanderen
Partij 2:
BVBA Vrije Brugse Radio Omroep
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 februari 2020
Beslissingsnummer:
2020-001
Type procedure:
Klacht