Erkenning GCV EKW Media (frequentiepakket 061) ingetrokken.

Korte samenvatting van de beslissing:

Chronologie van de feiten:

Ingevolge de erkenningsronde voor particuliere radio-omroeporganisaties werden bij beslissing van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering zeven lokale radio-omroeporganisaties erkend voor een termijn van negen jaar, met ingang van 30 maart 2018. GCV EKW Media werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 061 – Essen 107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM, Wuustwezel 106.1 FM.

De erkende lokale radio-omroeporganisaties dienden binnen het jaar na de datum van ingang van de erkenning uit te zenden, in dit geval dus uiterlijk op 30 maart 2019. Door de afwezigheid van een frequentieplan tussen 25 oktober 2018 (vernietiging bij arrest van de Raad van State) en 4 april 2019 (inwerkingtreding nieuw frequentieplan), konden er gedurende vijf maanden en tien dagen geen zendvergunningen worden afgeleverd.

Om deze reden heeft de onderzoekscel een verlenging in acht genomen van de decretale termijn (van één jaar), met een periode van ongeveer vijf maanden, om na te gaan welke lokale radio-omroeporganisaties nog geen gebruik maken van de toegewezen zendmogelijkheden.

De onderzoekscel van de VRM heeft op 21 oktober 2019 voor een eerste maal vastgesteld dat de lokale radio-omroeporganisatie op geen enkele van de toegewezen frequenties uitzendingen verzorgt en nog geen enkele zendvergunning heeft aangevraagd. Op 8 november 2019 heeft GCV EKW Media wel een zendvergunning bekomen voor zowel de lokaliteit Essen als de lokaliteit Kalmthout. Op 25 november 2019 werd ook een zendvergunning voor lokaliteit Wuustwezel bekomen.

Op 9 januari 2020 stelt de onderzoekscel van de VRM vast de GCV EKW Media nog steeds geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden. De algemene kamer van de VRM beslist op 13 januari 2020 om GCV EKW Media in gebreke te stellen wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. GCV EKW Media krijgt hierbij tot 1 mei 2020 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 10 juni 2020 legt de onderzoekscel van de VRM een nieuw onderzoeksrapport voor waaruit blijkt dat GCV EKW Media nog steeds geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden. Op 10 juli 2020 stelt de onderzoekscel vast dat GCV EKW Media de zendmogelijkheden op de frequentie Kalmthout 107.9 FM gebruikt voor het uitzenden van non-stop kerstmuziek. Op de twee andere frequenties wordt niets uitgezonden.

Op 4 september 2020 doet GCV EKW Media een aanvraag tot verhuis van de zendlocatie voor de frequentie Wuustwezel 106.1 FM. De aanvraag is dermate onduidelijk en onvolledig dat deze niet kan worden afgehandeld.

Bij vaststelling op 10 september 2020 blijkt dan weer dat opnieuw op geen enkele van de drie toegewezen frequenties wordt uitgezonden.

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma's te brengen en uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden (artikel 144 van het Mediadecreet).

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken (artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet).

Met name wanneer een lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, stelt zij zich bloot aan ambtshalve intrekking van deze erkenning door de VRM (artikel 134, tweede lid, van het Mediadecreet).

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken (artikel 39 van het Procedurebesluit).

Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut.

Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen en het aanwenden van de toegewezen zendmogelijkheden, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de betreffende erkenning van GCV EKW Media als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 061 – Essen 107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM en Wuustwezel 106.1 FM in te trekken.


De VRM volgen?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-nieuwsberichten- +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met je ‘naam voornaam, inschrijving’)
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook - https://www.facebook.com/VlaamseRegulatorvoordeMedia/
Of schrijf in op onze nieuwsbriefhttp://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/vrm-nieuwsbrief

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
GCV EKW MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 november 2020
Beslissingsnummer:
2020-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek