Boete van 1.000 euro voor BNL, regularisatie tegen uiterlijk 31 oktober 2020

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij de VRM zijn op verschillende tijdstippen 3 klachten ingediend door VZW Familyradio Vlaanderen tegen BVBA Vrije Brugse Radio Omroep, intussen gewijzigd in BNL Radio.

De 3 klachten worden door de VRM samengevoegd en behandeld. Het betreft de opvolging van een klacht en 2 nieuwe klachten.

Klacht 2020/418

Klacht 2020/418 heeft betrekking op de erkenning van BNL voor het frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel. Volgens de klagende partij liet BNL na om 3 frequenties van haar netwerk (Gent 96.3 FM, Brussel 105.0 FM en Meerhout 106.7 FM) te gebruiken, hoewel een onmiddellijke opstart was beloofd in het aanvraagdossier en ontkoppelde BNL ook haar omroepprogramma per regio voor nieuws.

Bij VRM-beslissing 2020/001 heeft de VRM de klacht van FamilyRadio ontvankelijk, en wat het onderdeel van de ongebruikte frequenties betreft, gegrond verklaard.

BNL werd in gebreke gesteld, om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 31 maart 2020 ook uitzendingen te verzorgen op frequenties Meerhout 106.7 FM en Gent 96.3 FM.

In het kader van de opvolging van deze beslissing stelt de onderzoekscel van de VRM op 14 februari 2020 vast dat de uitzendingen van BNL in Gent opnieuw gestart zijn, dit vanop de vergunde uitzendplaats.

BNL liet de VRM echter ook weten dat de opgelegde einddatum van de regularisatieperiode, 31 maart 2020, voor wat de frequentie Meerhout 106.7 FM, niet meer kon worden gehaald.

In het kader van onder meer klacht 2020/418 legt de onderzoekscel van de VRM aan de algemene kamer een rapport voor. Op basis van het onderzoeksrapport wordt de klachtenprocedure voortgezet.

Bij een controle van de uitzendingen van BNL op de frequentie Meerhout 106.7 FM, stelt de onderzoekscel van de VRM op 9 juni 2020 vast dat er nog steeds geen uitzendingen zijn op deze frequentie.

Op de hoorzitting van 13 juli 2020 geeft BNL toe dat er nog steeds geen uitzendingen zijn, aangezien er nu ook problemen zijn met de electriciteitstoevoer en zij daarvoor afhankelijk is van Fluvius en de gemeente.  BNL geeft aan dat de stroomvoorziening vóór 15 augustus 2020 in orde zou moeten zijn.

Klacht 2020/434

Met een aangetekende brief van 9 april 2020 heeft FamilyRadio een nieuwe klacht ingediend bij de VRM tegen BNL.

Volgens FamilyRadio laat BNL nog steeds na om uit te zenden op de frequentie Meerhout 106.7 FM. Bovendien heeft BNL volgens FamilyRadio nieuwe statuten aangenomen, die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, dit zonder daarvoor de decretaal vereiste goedkeuring van de Vlaamse Regering te vragen of af te wachten.

In zijn rapport van 10 juni 2020 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat BVBA Vrije Brugse Radio Omroep een naamsverandering van de vennootschap heeft laten doorgaan (BV BNL RADIO) en de aandeelhoudersstructuur en de statuten heeft gewijzigd, zoals blijkt uit de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020.

Op 2 april 2020 heeft de VRM een kennisgeving van deze wijzigingen ontvangen.

De diverse statutaire wijzigingen en de wijziging in de aandeelhoudersstructuur werden echter niet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering, zoals decretaal voorgeschreven. De vraag tot goedkeuring werd pas na het doorvoeren van de wijzigingen en na de publicatie gevraagd aan de Vlaamse Regering.

Klacht 2020/436

Met een aangetekende brief van 7 mei 2020 heeft Familyradio een nieuwe klacht ingediende bij de VRM tegen BNL.

Volgens FamilyRadio houdt BNL zich niet aan het ingediende aanvraagdossier op basis waarvan ze de erkenning verkreeg, waardoor er sprake is van een niet-toegelaten wijziging van het profiel.

Beoordeling door de VRM - algemeen

Netwerkradio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en de ingediende offerte houden, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM en desgevallend na goedkeuring van de Vlaamse Regering wijzigingen aanbrengen. Ze mogen echter nooit afwijken van de basisvoorwaarden, zoals het profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisaties erkend zijn.

In het geval van BNL mogen dus wijzigingen ten opzichte van het aanvraagdossier aangebracht worden maar zal BNL steeds moeten blijven beantwoorden aan het Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod. 

Beoordeling door de VRM – gebruik frequenties

Een bijkomend luisteronderzoek op 12 september 2020 toont aan dat er nog steeds geen uitzendingen plaatsvinden op de frequentie Meerhout 106.7 FM.

De VRM is van oordeel dat BNL toch nog een kans moet worden geboden om aan alle voorschriften te voldoen en zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het -dossier, ook al is zij reeds bij een eerdere beslissing hiervoor in gebreke gesteld.

Het kan immers niet worden uitgesloten dat met name de door de overheid opgelegde coronamaatregelen inderdaad een impact hebben gehad op de ingebruikname van de betreffende frequentie en voor een bijkomende vertraging hebben gezorgd.

BNL wordt opnieuw in gebreke gesteld om uiterlijk op 31 oktober 2020 uitzendingen te verzorgen op de frequentie Meerhout 106.7 FM.

Beoordeling door de VRM – goedkeuring statutenwijziging

BNL blijkt niet op voorhand de decretaal vereiste goedkeuring van de Vlaamse Regering te hebben gevraagd. Hiermee begaat BNL een inbreuk op artikel 143/3, §2, tweede lid, van het Mediadecreet. Het gegeven dat de goedkeuring achteraf alsnog werd verleend, doet hieraan geen afbreuk.

De VRM beslist voor deze inbreuk een administratieve geldboete van 1.000 euro op te leggen.

Beoordeling door de VRM – wijziging profiel

BNL werd bij Ministerieel besluit van 5 april 2019 (‘Erkenningsbesluit’) erkend als een netwerkradio-omroeporganisatie, met een programma-aanbod opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.

Voor dergelijke netwerkradio-omroeporganisaties is het een specifieke basisvoorwaarde dat zij een aanzienlijk deel van haar aanbod uitzendt via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaams profiel of muziekaanbod. Het betreft eveneens een aanvullend kwalificatiecriterium op basis waarvan de Vlaamse Regering een erkenning verleent.

De VRM besluit dat de door de klager betwiste uitzendingen van BNL (27 april 2020 – 6u-19u) in overeenstemming zijn met het erkenningsdossier en de erkenningsvoorwaarden en er geen sprake is van een niet-toegelaten wijziging van het profiel.

Dat de uitzendingen van BNL 100% Vlaams en/of Nederlandstalig zijn, is niet alleen in overeenstemming met het profiel dat BNL heeft omschreven in haar kandidaatstellingsdossier waarvoor zij een erkenning heeft bekomen, maar overtreft ook ruimschoots de basisvoorwaarde om minimaal twee derde van het aanbod via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod uit te zenden (artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Radio). Overigens beantwoorden ook de vastgestelde deelpercentages, Nederlandstalige nummers enerzijds en Vlaamse artiesten anderzijds, elk apart aan deze basisvoorwaarde, aangezien zij nog steeds meer dan twee derde van het aanbod uitmaken.

Gelet op het feit dat de betwiste uitzendingen van BNL een 100% Vlaams en/of Nederlandstalig karakter hebben, volstaat de vaststelling dat bepaalde (deel)percentages, zoals aangekondigd in het aanvraagdossier, niet volledig worden bereikt, dan ook niet om te kunnen spreken van het zich niet houden aan de basisvoorwaarden van de erkenning of een niet-toegelaten wijziging van het profiel.

Per brief van 25 november 2020 heeft BNL bepaalde wijzigingen in het zendschema ten opzichte van het oorspronkelijke erkenningsdossier aan de VRM ter kennis gebracht. Wanneer de aangemelde wijzigingen in het programma-aanbod mee in overweging worden genomen, kan worden vastgesteld dat de op maandag 27 april 2020 uitgezonden items, zoals door FamilyRadio in de luisteranalyse bij haar klacht beschreven, wel in overeenstemming zijn hiermee en geen afbreuk doen aan de basisvoorwaarden en aan het profiel waarvoor BNL werd erkend.

Partij 1:
VZW Familyradio Vlaanderen
Partij 2:
BV BNL Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 september 2020
Beslissingsnummer:
2020-032
Type procedure:
Klacht