Boete van 1.000 euro voor Atlantis Music, regularisatie tegen uiterlijk 31 oktober 2020

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij beslissing 2019/04 wordt bij Atlantis Music nogmaals een inbreuk vastgesteld op artikel 146, §2, van het Mediadecreet, met name wat de ‘concrete invulling van het programma-aanbod’ betreft, en meer bepaald de ‘invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied’. Atlantis Music dient de toestand uiterlijk 31 maart 2020 te regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van deze beslissing legt de onderzoekscel van de VRM een rapport voor aangaande de uitzendingen van Atlantis Music via ‘Mooyzo+’ (huidige roepnaam – oorspronkelijke roepnaam ‘Pajot1’). Op basis van het onderzoeksrapport wordt de klachtenprocedure voortgezet.

Op 31 maart 2020 en 24 april 2020 bezorgt Atlantis Music nieuwe zendschema’s met een nieuwe programmatie en een nieuwe roepnaam, respectievelijk ‘PROSFM’ en ‘MOOYZO+’. Op 14 mei 2020 bezorgt Atlantis Music een nieuw zendschema met een nieuwe programmatie, met meer toelichting over de invulling van het informatieve aanbod.

Bezorgen opnames aan de VRM

De onderzoekscel van de VRM registreert op 14 mei 2020 de uitzendingen van ‘MOOYZO+’ (8u-21u) door opname in het zendgebied. Eveneens worden de opnames van diezelfde uitzendingen bij Atlantis Music opgevraagd. Atlantis Music kan de gevraagde opnames echter niet bezorgen, wat een inbreuk betekent op artikel 234, vierde lid, van het Mediadecreet. De VRM besluit hiervoor een administratieve geldboete van 1.000 euro op te leggen.

Programma-aanbod en informatie aanbod van Atlantis Music

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich voor de volledige duur van hun erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145 van het Mediadecreet, te houden.

Via een kennisgeving aan de VRM kunnen lokale radio-omroeporganisaties wel wijzigingen aanbrengen aan de gegevens uit de ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van verschillende aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 146, §1, van het Mediadecreet. Bij decreet van 29 juni 2018 werd hierbij evenwel een ‘wachtperiode’ van twee volledige kalenderjaren ingevoerd wat wijzigingen aan het muziekprofiel, de thematische invulling van het programma-aanbod of het doelgroepengericht programma-aanbod betreft.

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich dus gedurende de hele duur van de erkenning aan de Basisvoorwaarden, de ingediende offertes en de aanvullende kwalificatiecriteria houden, tenzij ze waar toegestaan en met inachtneming van de wachtperiode – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen.

De beoordeling en de toetsing van de uitzendingen in de voorliggende zaak hebben specifiek betrekking op het aanvullende kwalificatiecriterium ‘concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema’, dat wordt opgedeeld in a) het format, b) de inhoud, mix en diversiteit van de programma’s en c) de concrete invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied.

Het oorspronkelijke erkenningsdossier werd meermaals gewijzigd door Atlantis Music en op 14 mei 2020 bezorgt Atlantis Music een nieuw zendschema met een nieuwe programmatie, met meer toelichting over het informatieve aanbod.

Uit het onderzoek van de uitzending van ‘Mooyzo+’ op 14 mei 2020 (8u-21u) blijkt dat in hoofdzaak nog steeds louter muzieknummers worden gespeeld, met soms enkele tussenkomsten van een presentator, regioflitsen, jingles en reclame-onderbrekingen. Elk uur worden ook zonder specifieke tijdsvermelding een journaal met nationale en internationale berichtgeving en een weerbericht uitgezonden.

Uit het onderzoek blijkt dat deze invulling van het omroepprogramma ook ditmaal niet overeenstemt met de ‘concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema’ zoals voorgehouden in het (aangepaste) erkenningsdossier.

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat de ‘invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied’ opnieuw niet voldoet aan het (aangepaste) erkenningsdossier. De journaals bevatten (inter)nationale berichtgeving maar geen regionale berichtgeving. Het opvolgen van het regionale gebeuren in de programma’s of het snel integreren van belangrijke actuele gebeurtenissen in de programma’s blijkt niet uit het luisteronderzoek.

Atlantis Music begaat dus nog steeds een inbreuk op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. De schending van het erkenningsdossier en -voorwaarden blijft voortduren. Atlantis Music heeft zo nagelaten om in opvolging van de VRM-beslissing 2019/040, de toestand te regulariseren.

De VRM is van oordeel dat Atlantis Music toch nog een kans moet worden geboden om aan alle voorschriften te voldoen en zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het -dossier. De VRM stelt namelijk vast dat zowel op het vlak van het programma-aanbod als van het informatief aanbod er telkens een verbetering is, zij het minimaal. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat de oor de overheid opgelegde coronamaatregelen een impact hebben gehad op de uitzendingen van Atlantis Music, zoals bijvoorbeeld op het vlak van interactiviteit en live-uitzendingen.

Atlantis Music wordt daarom opnieuw in gebreke gesteld en moet zich uiterlijk op 31 oktober 2020 regulariseren.

Partij 1:
VZW Noordwestrand
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 september 2020
Beslissingsnummer:
2020-031
Type procedure:
Klacht