Waarschuwing voor Njam! (productplaatsing niet in overeenstemming met Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende particuliere televisieomroeporganisaties (8 juli 2019, 17u-23u), waaronder Njam!.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Passe-Vite’ uitgezonden. Het programma bestaat uit verschillende rubrieken. Een van de rubrieken staat in het teken van de voorstelling van een traditioneel streekbier uit Mechelen. De totaalduur van de rubriek bedraagt 4min30. Gedurende minimaal 76 seconden (28% van de duurtijd van de rubriek) komt het merk en product visueel in beeld, wordt auditief vermeld en op louter positieve wijze door de eigenaar becommentarieerd.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet is het omroeporganisaties toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten.

Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waaraan programma’s die productplaatsing bevatten, moeten voldoen. Zo mogen onder meer in dergelijke programma’s de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen (artikel 100, § 1, 3°, van het Mediadecreet).

De VRM stelt vast dat het betroffen bier alle aandacht krijgt in het programma-item, op een zodanige manier (o.m. door de talrijke visuele en auditieve vermeldingen van het product en de merknaam, de positieve uitlatingen van de eigenaar van de brouwerij) dat de omroeporganisatie de limieten van de aandacht die ingeval van productplaatsing aan handelzaken, handelsmerken, producten of diensten mag worden besteed, overschrijdt. Er is dan ook sprake van overmatige aandacht.

De omroeporganisatie verleent haar volledige medewerking aan de promotie van een specifiek handelsproduct binnen een programma waardoor ze zich gedraagt als een promotiekanaal voor het betrokken merk.

Gelet op het beperkte marktaandeel van de omroeporganisatie en het feit dat dergelijke inbreuk voor de eerste maal wordt vastgesteld bij Njam!, besluit de VRM Njam! te waarschuwen voor de inbreuk.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

"§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Njam!
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 november 2019
Beslissingsnummer:
2019-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek