VRM legt MENTtv boete op

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 februari 2019, 17u-23u), waaronder MENTtv.

Tijdens de onderzochte periode worden 13 reclameblokken met gegroepeerde reclameboodschappen uitgezonden. Elk reclameblok wordt steeds aangekondigd door een voorafgaande bumper met een duurtijd van 5 seconden waarin telkens visueel en akoestisch de onderbreking voor reclame wordt vermeld.

Aan het einde van elk reclameblok volgt echter nergens een afsluitende of afscheidende eindbumper. Er wordt enkel systematisch éénzelfde zelfpromotiespot voor de radio-app van MENTtv uitgezonden met een duurtijd van ongeveer 10 seconden.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

Bij de toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet, moet telkens in concrete worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

De VRM stelt vast dat het getoonde spotje geen duidelijk herkenbare afbakening vormt tussen reclame en redactionele inhoud. De VRM stelt dat hierdoor bij de kijkers verwarring kon ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

MENTtv geeft aan de inbreuk niet te betwisten en bereid te zijn om het zendgedrag onmiddellijk aan te passen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat MENTtv heeft toegezegd maatregelen te nemen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden, het een eerste inbreuk van die aard betreft bij MENTtv en het beperkte kijkbereik. Anderzijds houdt de VRM ook rekening met het gegeven dat de schending van het principe van de scheiding van reclame en redactionele inhoud een ernstige inbreuk betreft.

De VRM besluit een administratieve boete van 1.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Ment Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 mei 2019
Beslissingsnummer:
2019-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek