Klacht tegen radio Meteoor niet-ontvankelijk verklaard

De VRM ontving een klacht van VZW Caraad tegen VZW Radio Meteoor (‘radio Meteoor’). Dit wegens het ten onrechte verliezen van de erkenning en het niet beantwoorden door radio Meteoor aan het ingediende kandidatuurdossier.

De klager geeft aan een aanvraag te hebben ingediend voor hetzelfde frequentiepakket 4, dat aan radio Meteoor werd toegewezen. Omwille van financiële redenen heeft VZW Caraad geen beroep ingesteld tegen de erkenning van radio Meteoor bij de Raad van State.

Volgens de klager houdt radio Meteoor zich niet aan het ingediende kandidatuurdossier: zo zouden er begin april meerdere uren syndicated programma’s (dit zijn programma’s die worden gepresenteerd of aangemaakt door radiomakers, die hun programma’s ter beschikking stellen aan diverse radio-omroepen en dus ook door andere (lokale) radio-omroeporganisaties worden uitgezonden.) in de dagprogrammatie van 6u tot 22u zijn opgenomen en zou het ochtendblok tussen 6u en 9u op weekdagen onvoldoende presentatie en lokale binding inhouden.

Klachten die bij de Algemene Kamer van de VRM worden ingediend zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 220, § 1, van het Mediadecreet en nader uitgewerkt in artikel 12, eerste lid, van het Procedurebesluit.

Bij het indienen van een klacht dient de klager ook blijk te geven van een belang of een benadeling opdat de Algemene Kamer uitspraak zou kunnen doen want deze klacht heeft geen betrekking op commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nu.

In zijn klacht voert de klager geen concrete elementen omtrent zijn belang aan. Op de hoorzitting verklaart hij de klacht neer te leggen omdat hij van oordeel is dat een erkende radio-omroeporganisatie de regelgeving dient na te leven. De klager wenst bijgevolg in wezen op te treden vanuit een maatschappelijk belang.  Door de expliciete eis van een belang moet de klager nochtans aantonen over een persoonlijk belang te beschikken dat specifieker is dan het algemene belang.

De klager kan er zicht niet op beroepen dat radio Meteoor “ten onrechte” zou zijn erkend, vermits de erkenningsbeslissing niet werd aangevochten voor de Raad van State en bijgevolg definitief is geworden.

De VRM besluit aldus dat de klager geen blijk geeft van het vereiste belang. De klacht is dan ook niet-ontvankelijk.

Mediadecreet

"Het uitzenden van radioprogramma's, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie, die identiek zijn aan radioprogramma's van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden. Elke andere vorm van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid is ook verboden.

In afwijking van het eerste lid kunnen landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of met andere landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties samenwerken om eenmalige grote acties op te zetten, zoals caritatieve acties, of bij uitzonderlijke evenementen of belangrijke gebeurtenissen. Het uitzenden van identieke radioprogramma's en gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid zijn dan toegestaan.

Met behoud van het eerste lid is het de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties toegestaan in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radio-reclame te brengen.

"De lokale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

De lokale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 146, § 1, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van het eerste en tweede lid worden wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of de aandeelhoudersstructuur aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap."

“De algemene kamer doet uitspraak, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht die haar kan worden voorgelegd door elke belanghebbende en, in geval van een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Over de inhoud van reclame kan de algemene kamer enkel uitspraak doen naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht. Om ontvankelijk te zijn moet de klacht ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.”

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

Partij 1:
VZW Caraad
Partij 2:
VZW Radio Meteoor
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 september 2018
Beslissingsnummer:
2018-033
Type procedure:
Klacht