Aanzetten tot haat: Klacht tegen Topradio ongegrond

De VRM ontving een klacht van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid tegen de uitzendingen van het programma ‘Rebel Radio’ van 15 en 22 november 2017 (14u-17u) op Topradio.

De klager voert aan dat er tijdens deze uitzendingen sprake was van “intimidatie van personeelsleden en een ex-personeelslid van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, betroken bij de erkenningsronde voor de netwerkradio-omroeporganisaties door het (in)direct aansporen van haat”.

Uit de omschrijving op het klachtenformulier (m.n. “aansporen van haat”, “haatdragende connotatie”, “haatdragend karakter” en “spoort aan tot haatdragende en […] gewelddadige actie”) en de toelichting die door de klager werd gegeven tijdens de hoorzitting, blijkt duidelijk dat de klacht steunt op een vermeende schending van artikel 38 van het Mediadecreet, waarin een verbod op aansporen tot haat en geweld wordt opgelegd voor omroepactiviteiten.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is van oordeel dat er tijdens de gewraakte uitzendingen geen actief aanzetten of aansporen tot haat of geweldplegingen kan worden vastgesteld. De klacht is bijgevolg ongegrond.

Mediadecreet

“De vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd voor omroepactiviteiten. De omroepactiviteiten zijn vrij en kunnen, onder voorbehoud van wat hierna is bepaald voor omroepdiensten, aan geen enkele vormvereiste of voorafgaande controle worden onderworpen"

“Omroepactiviteiten mogen niet aansporen tot haat en geweld.”

“§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, § 6.”

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

Partij 1:
L.D.
Partij 2:
NV Topradio
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 19 februari 2018
Beslissingsnummer:
2018-005
Type procedure:
Klacht