VRM schorst de erkenning van BVBA FM Promotion (Bree 99.3 MHz)

Op 5 juli 2017 legt de onderzoekscel van de VRM aan de algemene kamer een rapport voor aangaande de uitzendingen van de lokale radio-omroeporganisatie BVBA FM Promotion. De algemene kamer beslist hierop een procedure op tegenspraak te starten.

FM Promotion werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor de lokaliteit Bree (99.3 MHz). Zij heeft op 31 maart 2014 gemeld tot het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ te behoren (voordien was FM Promotion aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Hit FM’) en beschikt over een zendvergunning van 8 april 2014 met als roepnaam ‘FamilyRadio Noord-Limburg’.

De onderzoekscel stelt op 13 maart 2017 echter vast dat FM Promotion geen programma’s van het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ meer uitzendt, maar wel programma’s van het samenwerkingsverband ‘Hit FM’.

Op 1 juni 2017 stelt de onderzoekscel vervolgens vast dat FM Promotion geen uitzendingen meer brengt van het samenwerkingsverband ‘Family Radio’ of van het samenwerkingsverband ‘Hit FM’, maar wel uitzendingen onder de benaming ‘Radio Grensland’ (buiten samenwerkingsverband).

Op basis van deze vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat FM Promotion, op een tijdspanne van enkele maanden, tweemaal wijzigingen heeft doorgevoerd door het overstappen naar en uitstappen uit samenwerkingsverbanden.

Artikel 146, § 1, van het Mediadecreet bepaalt dat lokale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben gekregen, willen toetreden tot, overstappen naar of uittreden uit een samenwerkingsverband met andere lokale radio-omroeporganisaties, daarvoor de goedkeuring aan de Vlaamse Regering moeten vragen.

Uit het onderzoek van de VRM blijkt dat FM Promotion voor geen van de beschreven wijzigingen een goedkeuring heeft aangevraagd of verkregen bij de Vlaamse Regering.

FM Promotion betwist de vaststellingen van de onderzoekscel net. De radio-omroeporganisatie erkent dat zij foutief heeft gehandeld en wenst zich hiervoor te excuseren.

De VRM stelt bijgevolg vast dat FM Promotion een inbreuk heeft begaan op artikel 146, § 1, van het Mediadecreet.  Doordat wijzigingen in samenwerkingsverbanden tussen lokale radio-omroeporganisaties een voorafgaandelijk onderzoek en een formele goedkeuring door de Vlaamse Regering vereisen, kan de VRM niet anders dan de erkenning van FM Promotion als lokale radio-omroeporganisatie schorsen. Het opschorten van de erkenning brengt ook het opschorten van de zendvergunning met zich mee.

Indien FM Promotion van de Vlaamse Regering goedkeuring krijgt voor de betreffende wijzigingen in samenwerkingsverbanden met andere lokale radio-omroeporganisaties, dient zij de VRM hiervan bij aangetekende brief op de hoogte te stellen. De uitzendingen kunnen slechts hervat worden nadat de VRM vervolgens bij aangetekende brief hiervoor expliciet de toelating heeft gegeven.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA FM Promotion
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek