PlattelandsTV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (13 oktober 2016, 17u-23u), waaronder PlattelandsTV.

De programma’s ‘OnsTv’ en ‘Boer@work’ bevatten productplaatsing. Beide programma’s worden niet op passende wijze aangeduid als programma met productplaatsing (ontbreken van het het PP-logo).

Bij het programma ‘OnsTv’ is er sprake van het rechtstreeks aansporen tot aankoop van een kookboek.  Artikel 100, § 1, 2°, van het Mediadecreet bepaalt dat programma’s die productplaatsing bevatten niet rechtstreeks mogen aansporen tot aankoop van goederen, in het bijzonder door die producten specifiek aan te prijzen;

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken voor het eerst bij PlattelandsTv worden vastgesteld, evenals met het beperkte kijkbereik van het omroepprogramma.

De VRM besluit PlattelandsTv te waarschuwen voor deze overtredingen.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Plattelands TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 maart 2017
Beslissingsnummer:
2017-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek