Niet conform de zendvergunning uitzenden: VRM legt ZRO geldboete op

De VRM ontving op 22 december 2016 een mail van een vertegenwoordiger van de lokale radio-omroeporganisatie VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (‘ZRO Mietje Stroel’, hierna: ZRO). De vertegenwoordiger meldt dat de radio-omroeporganisatie de vergunde zendlocatie noodgedwongen definitief heeft moeten verlaten. Er wordt een nieuwe aanvraag voor een andere zendlocatie ingediend. De radio-omroeporganisatie geeft aan reeds uit te zenden vanop deze zendlocatie, weliswaar met een lagere tijdelijke opstelling.

Als antwoord op deze mail wordt door de VRM meegedeeld dat er op geen enkele andere plaats mag worden uitgezonden dan vanop de vergunde zendlocatie. De VRM meldt uitdrukkelijk dat ingeval er toch reeds uitzendingen zouden zijn vanop de nieuwe locatie, deze onmiddellijk moeten worden gestaakt, tot een nieuwe zendvergunning wordt afgeleverd. Nadat een vertegenwoordiger van ZRO op 25 december 2016 antwoordt dat er inderdaad reeds wordt uitgezonden vanop de nieuwe locatie, wordt het voorgaande nogmaals benadrukt door de VRM op 28 december 2016.

Bij de verificatie op 6 januari 2017 van de opgegeven geografische coördinaten van de nieuwe zendlocatie, stelt de onderzoekscel vast dat het omroepsignaal van ZRO nog steeds wordt uitgezonden. Aan de hand van metingen wordt vastgesteld dat het signaal niet vanop de vergunde locatie wordt uitgezonden maar vanop de nieuw aangevraagd doch niet vergunde locatie. Deze vaststellingen worden door ZRO niet betwist.

Een radio-omroeporganisatie dient op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te leven, overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging, om welke reden dan ook, moet steeds vooraf worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft ZRO alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend.

Intussen is de aangevraagde zendvergunning wel toegekend op 26 januari 2017, waardoor de door ZRO gebruikte zendlocatie en -installatie niet langer afwijken van de geldende zendvergunning.

Bij het bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap ernstig worden verstoord.

Aangezien intussen een nieuwe zendvergunning is toegekend en het een eerste inbreuk betreft, wordt een administratieve geldboete van 500 euro opgelegd.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 mei 2017
Beslissingsnummer:
2017-023
Type procedure:
Beslissing