Niet conform de regelgeving uitzenden van televisiereclame: boete voor CAZ (2.500 euro)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 mei, 18u-24u), waaronder CAZ (NV Bites Europe).

Tijdens de onderzochte periode werden drie reclameblokken aangekondigd door een reclamebeginbumper die telkens slechts 1,5 seconden duurt. De tekst ‘reclame’ wordt gedurende de gehele bumper getoond. De tekengrootte waarin de tekst ‘reclame’ wordt getoond, is echter zeer klein waardoor deze tekst voor de gemiddelde kijker niet duidelijk leesbaar is. De tekst wordt daarbij ook deels overlapt door de uitvergroting van de letters van ‘CAZ’.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestisch en/of ruimtelijke middelen.
Het doel van deze bepaling is te vermijden dat er bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Het loutere feit dat van enig visueel en/of akoestisch en/of ruimtelijk middel gebruik wordt gemaakt om de reclame te scheiden van de programma’s, volstaat op zich niet om aan de bepalingen van artikel 79, § 1, van het Mediadecreet te voldoen. De reclame moet door deze afscheiding of afbakening bovendien voor de kijker duidelijk herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van de redactionele inhoud. Bij de concrete toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

Beoordeling door de VRM

De beginbumpers waarvan sprake duren telkens slechts 1,5 seconde, het woord ‘reclame‘ wordt gedurende de gehele bumper getoond. De tekengrootte waarin de tekst ‘reclame’ wordt getoond, is echter zeer klein en bovendien wordt de tekst daarbij ook deels overlapt door de uitvergroting van de letters van ‘CAZ’. Bijgevolg volstaat de bumper niet opdat de reclamespots duidelijk herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals voorgeschreven in artikel 79, § 1, van het Mediadecreet. Door de zeer korte duur van deze bumpers moet de kijker zeer oplettend zijn om de bumpers gezien te hebben. Door de bumpers slechts 1,5 seconde te tonen, flitsen de bumpers en de tekst van het woord ‘reclame’ voor de gemiddelde kijker voorbij waardoor de tekst op zich al onvoldoende leesbaar is. In dit geval wordt de onleesbaarheid nog versterkt door de bijzonder kleine tekengrootte van de tekst ‘reclame’, die daarenboven ook nog deels overlapt wordt door de uitvergroting van de gekleurde letters van ‘CAZ’.

Hierdoor wordt in voorliggend geval dan ook niet vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen. Het hanteren van dergelijke korte beginbumpers , zonder dat het woord ‘reclame’ gemakkelijk leesbaar wordt vermeld, zorgt niet voor een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de schending van het principe van scheiding van reclame en redactionele inhoud een ernstige inbreuk betreft, evenals met een eerdere gelijkaardige veroordeling voor de omroeporganisatie. Anderzijds houdt de VRM ook rekening met het zeer laag marktaandeel van het omroepprogramma op het moment van uitzending.

De VRM legt CAZ een administratieve geldboete van 2.500 euro op.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 oktober 2017
Beslissingsnummer:
2017-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek