Radio 2: inbreuk maar geen sanctie

De VRM ontving een klacht over een reclamespot m.b.t. diabetes (uitgezonden 1 maart 2016 – Radio 2). Volgens de reclamespot kan men diabetes voorkomen indien men tijdig naar de dokter gaat.

De klager geeft aan dat het spotje de luisteraar niet correct informeert omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen diabetes type 1 en type 2. Volgens de klager heeft men het in het spotje over diabetes type 2, wat in veel gevallen door een gezonde levensstijl voorkomen kan worden. Diabetes type 1 kan niet voorkomen worden. De klager is dan ook van oordeel dat het reclamespotje misleidend is, wenst dat dit rechtgezet wordt en dat het spotje onmiddellijk uit de ether wordt gehaald.

VRT erkent dat er verkeerdelijk van uit gegaan werd dat het vanzelfsprekend was dat de sensibiliseringscampagne sloeg op de preventie van diabetes type 2. VRT merkt op als omroep geen medische expertise ter zake te hebben. De omroeporganisatie geeft aan dat het nooit de bedoeling is geweest om patiënten met diabetes typ 1 te stigmatiseren of met de vinger te wijzen. VRT excuseert zich daar uitdrukkelijk voor indien dit toch zo ervaren werd.

Zodra de adverteerder kennis kreeg van de klacht omtrent de inhoud van de spot werd de radiospot teruggetrokken en aangepast.

Beoordeling door VRM

Door in de opmaak van de spot geen onderscheid te maken tussen diabetes type 1 en type 2 kunnen de luisteraars misleid worden omtrent diabetes. De spot, die uitgaat van een adverteerder die handelt in voedingssupplementen die helpen een normale bloedsuikerspiegel te behouden, beoogt meer dan een loutere sensibiliseringscampagne zoals VRT argumenteert. Een reclamespot dient immers om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van de adverteerder te promoten, in dit geval de producten voor het behoud van een normale bloedsuikerspiegel. Bijgevolg is hier sprake van misleidende reclame.

Uit het bovenstaande volgt dan ook dat een inbreuk kan worden vastgesteld op artikel 60 van het Mediadecreet.

Omdat het onderscheid dat de spot had moeten maken tussen diabetes type 1 en type 2 niet zo algemeen bekend is dat een omroeporganisatie dit kon weten en omdat de spot intussen is aangepast waardoor klager genoegdoening heeft gekregen, is er geen reden om, naast de vaststelling van de inbreuk, een sanctie op te leggen aan VRT.

Mediadecreet

"§1. Commerciële communicatie mag geen elementen bevatten die erop gericht zijn de consument te misleiden op het gebied van:

1° de kenmerken van de goederen of de diensten, zoals beschikbaarheid, aard, uitvoering, samenstelling, procedé en datum van fabricatie of levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong of van het gebruik te verwachten resultaten, of uitslagen en essentiële uitkomsten van onderzoek van de goederen of diensten;

2° prijs of de wijze van prijsberekening, alsook de voorwaarden waaronder de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht;

3° de hoedanigheid, kwalificaties en rechten van de adverteerder, zoals zijn identiteit en zijn vermogen, zijn bekwaamheden en zijn industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of zijn bekroningen en onderscheidingen.

§2. Onder misleidende commerciële communicatie wordt ellke vorm van reclame verstaan die op enigerlei wijze, waaronder begrepen wordt haar opmaak, de personen tot wie ze zich richt of die ze bereikt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidende karakter hun economische gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een concurrent schade toebrengt of kan toebrengen."

Partij 1:
B.H.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 juni 2016
Beslissingsnummer:
2016-025
Type procedure:
Klacht