VRM legt Family Radio Kuurne-Kortrijk boete op wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

Naar aanleiding van een aanvraag tot verhuizing van de zendinstallatie onderzocht de VRM het zendgedrag van lokale radio Family Radio Kuurne-Kortrijk. Op het ogenblik van het onderzoek was de zendvergunning van 4 juli 2012 voor Family Radio Kuurne-Kortrijk van kracht.

Bij brief van 19 oktober 2015 diende Family Radio Kuurne-Kortrijk bij de VRM een aanvraag in voor een nieuwe zendvergunning met het oog op een verhuizing van de zendlocatie.

Op 6 november 2015 voerde de VRM veldsterktemetingen uit waaruit blijkt dat Family Radio Kuurne-Kortrijk geen uitzendingen meer verzorgt vanop de vergunde locatie, maar wel reeds zonder vergunning uitzendt vanop de aangevraagde zendlocatie.

Overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet dient een radio-omroeporganisatie op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te leven. Iedere wijziging moet steeds vooraf worden aangevraagd en kan pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van een nieuwe zendvergunning af te wachten, miskent Family Radio Kuurne-Kortrijk alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken zoals antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, … niet nageleefd.

De VRM besluit dat Club FM Kortrijk de bepalingen van artikel 135 van het Mediadecreet niet heeft nageleefd. Bij het bepalen van de strafmaat wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap ernstig worden verstuurd. De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Kuurnse Lokale Omroep
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 januari 2016
Beslissingsnummer:
2015-076
Type procedure:
Beslissing