VRM legt de VRT boete op voor het uitzenden van reclame op CANVAS

De VRM onderzocht de uitzendingen (4 mei 2015, 16u-22u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder CANVAS.

Tijdens de onderzochte periode wordt op CANVAS een beeldkrant uitgezonden waarbij de hoofdpunten uit de actualiteit worden getoond. Tijdens deze uitzending van de beeldkrant wordt als auditieve ondersteuning het omroepprogramma van Radio 1 uitgezonden. Via CANVAS zijn ook de reclamespots van Radio 1 te horen.  Het omroepsignaal van de uitzendingen van Radio 1 wordt tijdens de uitzending van de reclamespots via het televisiekanaal van CANVAS dus niet vervangen door een andere omroepsignaal.

Artikel 50, eerste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat het voor VRT verboden is om reclame te brengen, met uitzondering van radioreclame en van reclame die gericht is op zelfpromotie.

De VRM stelt dat de beeldkrant, met inbegrip van de auditieve ondersteuning, deel uitmaakt van het televisieomroepprogramma CANVAS. Het televisieomroepprogramma CANVAS is het geheel van programma’s en alle additionele meegestuurde informatie dat door VRT op basis van een programmaschema onder de titel CANVAS wordt aangeboden.

De betreffende uitzendingen hebben als inhoud zowel een beeldkrant als geluid bestaande uit het omroepprogramma Radio 1 (met inbegrip van de reclamespots). De uitzendingen bevatten dus auditieve en visuele elementen. Het gegeven dat het geluid in dit geval de beelden niet ondersteunt (of omgekeerd) verhindert niet dat er sprake zou zijn van een audiovisuele omroepdienst.

Op basis van deze elementen moeten de voorliggende uitzendingen van de rolkrant en de auditieve ondersteuning van de Radio 1-inhoud als een audiovisuele mediadienst of televisiedienst in de zin van artikel 2, 43°, van het Mediadecreet worden beschouwd.

Aangezien deze rolkrant geen auditieve omroepdienst of radiodienst betreft, kunnen bijgevolg ook de daarbij uitgezonden reclamespots niet als radioreclame, die VRT mag brengen, worden beschouwd.

Uit het voorgaande volgt dat de VRT tijdens de onderzochte periode reclame heeft uitgezonden via het televisieomroepprogramma CANVAS en hierdoor een inbreuk heeft begaan op artikel 50, eerste lid, van het Mediadecreet dat haar verbiedt reclame te brengen, met uitzondering van radioreclame.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het een ernstige inbreuk betreft. De VRM legt dan ook een geldboete van 5.000 euro op.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-055
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek