Klacht tegen Radio 2-programma 'De Inspecteur' kennelijk onontvankelijk

De Vlaamse Regulator voor de Media ontving op 17 april 2015 een klacht tegen het Radio 2-programma 'De Inspecteur', zoals uitgezonden op 12 februari 2015.

In het programma werd een vergelijkende test gemaakt tussen het gebruik van enerzijds wegwerpdrankverpakkingen en anderzijds glazen statiegeldflessen.

Volgens de klager leek het programma een nauwelijk verholen pleidooi voor wegwerp en tegen statiegeld. De klager meent dat het onderwerp partijdig werd behandeld "door de negatieve parameters voor plastic te verzwijgen".

In het Procedurebesluit worden de voorwaarden bepaald waaraan een ingediende klacht moet voldoen. Zo moet de klacht zijn ingediend uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. Ook moet het belang worden aangegeven bij het indienen van de klacht (behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut).

De klacht blijkt méér dan 15 dagen na de uitzending te zijn ingediend. Bovendien wordt het belang of benadeling niet gespecificeerd.

De voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen verklaart bijgevolg de klacht als kennelijk onontvankelijk. 

Partij 1:
T.E.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 18 mei 2015
Beslissingsnummer:
2015/036
Type procedure:
Klacht