Doorgifte FOX: Telenet brengt VRM niet tijdig op de hoogte

Met een schrijven van 2 oktober 2015 brengt Telenet de VRM formeel op de hoogte van de doorgifte vanaf 1 oktober 2015 van het omroepprogramma ‘FOX’.

Het Mediadecreet bepaalt uitdrukkelijk dat de VRM vooraf op de hoogte moet worden gebracht van de doorgifte van nieuwe omroepprogramma’s. Deze voorafgaande kennisgeving is geen louter formalisme, maar strekt er onder mee toe de VRM in te lichten over het land dat bevoegd is voor de omroeporganisatie.

Het is slechts na aandringen door de administratie van de VRM dat documenten werden voorgelegd, waaruit blijkt dat de ‘FOX’ ressorteert onder de bevoegdheid van een lidstaat van de Europese Gemeenschap (in casu Spanje).

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het hier om een zeer ernstige inbreuk gaat. De VRM besluit Telenet een geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"De dienstenverdelers, vermeld in artikel 185, §1, eerste lid, mogen op het ogenblik dat de volgende omroepprogramma's worden uitgezonden, ze in hun geheel verdelen:

(...)

6° omroepprogramma's van omroeporganisaties die onder de bevoegdheid van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap vallen;

7° mits vooraf toestemming wordt verleend door de Vlaamse Regulator voor de Media, die in dat verband voorwaarden kan opleggen, de omroepprogramma's van omroeporganisaties die onder de bevoegdheid vallen van een land dat niet tot de Europese Gemeenschap behoort."

"De Vlaamse Regulator voor de Media moet vooraf op de hoogte worden gebracht van de doorgifte van nieuwe omroepprogramma's. De kennisgeving omvat de plaats van uitzending, de plaats van vestiging en de vermelding van het land dat bevoegd is voor de omroeporganisatie."

"Het is een dienstenverdeler verbonden andere omroepprogramma's door te geven dan die waarvan de doorgifte krachtens deze titel is toegestaan, behoudens toestemming van de Vlaamse Regulator voor de Medai, die daaraan voorwaarden kan verbinden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 december 2015
Beslissingsnummer:
2015-074
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags